Chodzi o wyrok NSA z 28 czerwca br. nakazujący marszałkowi Sejmu podanie do publicznej wiadomości list sędziów, którzy udzielili poparcia sędziom, którzy następnie zostali wybrani przez Sejm w skład nowej Krajowej Rady Sądownictwa. 
Zanim marszałek zdecydował o wykonaniu wyroku, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił  wszczęcie postępowania, które ma wyjaśnić, czy upublicznienie tych list nie naruszy przepisów o ochronie danych osobowych. Jednocześnie UODO  na czas rozpatrywania sprawy wydał postanowienie zabezpieczające, czyli zobowiązujące marszałka Sejmu do nieujawniania list. 

Czytaj: Teraz UODO blokuje ujawnienie danych osób popierających kandydatów do KRS>>
 

Urząd nie może wstrzymywać wyroków sądowych

Stanowisko to podważył rzecznik praw obywatelskich wskazując, że urząd powołany do ochrony danych nie ma prawa wstrzymywać wyroków sądu. W ocenie RPO, to postanowienie narusza szereg przepisów prawa materialnego i postępowania, w szczególności zaś art. 170 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 184 Konstytucji. - Podważyło ono bowiem zasadę związania prawomocnym wyrokiem sądu nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe i spowodowało, że doszło do sytuacji, w której to organ administracji publicznej de facto sprawuje kontrolę działalności sądów administracyjnych - stwierdził.

Blokuję wyrok, bo mogą być szkody

Prezes UODO rozpoznał wniosek RPO i 16 września go odrzucił. Stwierdził, że po przeanalizowaniu wniosku RPO uznał, że zgodnie z art. 61 § 2 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. I dodał m.in., że podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest wykazanie we wniosku okoliczności świadczących o niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. 

- W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzasadnione jest, aby organ administracji publicznej przy rozstrzyganiu tej kwestii kierował się przesłankami określonymi w art. 61 § 3 p.p.s.a., tj. badał, czy na skutek wykonania ww. postanowienia z dnia 29 lipca 2019 r. zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków - czytamy w odpowiedzi udzielonej przez prezesa UODO rzecznikowi praw obywatelskich.