KE planuje modernizację europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego

Komisja Europejska przyjęła wczoraj plan działania, w którym określono przyszłe inicjatywy w zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego.

Komisja określiła w nim kilka kierunków działania w zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego, które mają podstawowe znaczenie dla ustanowienia nowoczesnego prawa dotyczącego trwałych i konkurencyjnych podmiotów gospodarczych.

Plan działania zakłada:

1. podniesienie poziomu przejrzystości kontaktów między spółkami a ich akcjonariuszami w celu poprawy ładu korporacyjnego, a w szczególności:

– zwiększenie przejrzystości spółek w odniesieniu do różnorodności składu organów spółki i strategii zarządzania ryzykiem;

– poprawę sprawozdawczości w zakresie ładu korporacyjnego;

– lepszą wiedzę emitentów na temat akcjonariuszy;

– wzmocnienie zasad przejrzystości w odniesieniu do inwestorów instytucjonalnych w zakresie ich polityki głosowania i zaangażowania.

2. inicjatywy mające na celu wprowadzenie zachęt i ułatwień dla długofalowego zaangażowania akcjonariuszy:

– większą przejrzystość w zakresie polityki płacowej i indywidualnego wynagradzania dyrektorów, a także prawo akcjonariuszy do głosowania w sprawach polityki płacowej i sprawozdań płacowych;

– poprawę wglądu akcjonariuszy w transakcje z podmiotami powiązanymi, tzn. transakcje między spółką a jej dyrektorami lub akcjonariuszami dysponującymi pakietem kontrolnym;

– stworzenie odpowiednich zasad funkcjonowania dla doradców inwestycyjnych (tzn. firm świadczących akcjonariuszom usługi, zwłaszcza doradcze w sprawach głosowania), w szczególności odnoszące się do przejrzystości i konfliktu interesów;

– wyjaśnienie koncepcji "działania w porozumieniu" w celu ułatwienia współpracy akcjonariuszy w kwestiach ładu korporacyjnego;

– zbadanie możliwości wspierania akcjonariatu pracowniczego.

3. inicjatywy w zakresie prawa spółek na rzecz wsparcia przedsiębiorstw europejskich oraz wspierania ich wzrostu i konkurencyjności:

– dalszą analizę w odniesieniu do ewentualnej inicjatywy dotyczącej transgranicznego transferu siedziby firmy;

– ułatwienie transgranicznego łączenia się spółek;

– jasne unijne przepisy dotyczące transgranicznych podziałów spółek;

– kontynuację prac nad propozycją statutu europejskiej spółki prywatnej w celu zwiększenia transgranicznych możliwości działania MŚP;

– kampanię informacyjną na temat statutu spółki europejskiej i spółdzielni europejskiej;

– działania ukierunkowane na grupy spółek, tzn. uznanie koncepcji dobra grupy i większa przejrzystość w zakresie struktury grupy.

Ponadto, plan działania przewiduje połączenie wszystkich najważniejszych dyrektyw dotyczących prawa spółek w jednym instrumencie.

Opracowanie: Rafał Bujalski, RPE WKP

Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 13 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 13 grudnia 2012 r.