Obwinionemu zarzucono, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. wbrew obowiązkowi i na żądanie Straży Miejskiej nie wskazał komu powierzył pojazd do używania w dniu 19 marca 2019 r. o dokładnie wskazanej godzinie. Z zarzutu wynikało jednocześnie, że miało to mieć miejsce po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do wskazania danych użytkownika pojazdu, wysłanego na adres zameldowania.

Jak wynika z art. 96 par 3 k.w. karze grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Czytaj w LEX: Strona podmiotowa wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. >

Sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. Sąd uniewinił obwinionego od dokonania zarzucanego mu czynu. Z wyrokiem sądu nie zgodził się oskarżyciel publiczny - Straż Miejska. Wniesiona apelacja została uznana za zasadną. Sąd Okręgowy w Siedlcach uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i jednocześnie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu.

 


Doręczenie korespondencji przez awizo

Sąd odwoławczy podkreślił, iż obwiniony został uniewinniony, gdyż sąd rejonowy uznał, że pisma kierowane do strony były niewłaściwie doręczane. Zdaniem sądu rejonowego wezwania do wskazania użytkownika pojazdu, który miał parkować w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz wezwania obwinionego do stawiennictwa nie były skutecznie doręczone. Sąd pierwszej instancji uznał, że skoro nie doszło do osobistego wezwania strony, to miały miejsce nieprawidłowości. Sąd podkreślił, że doręczenie pism polegało na pozostawieniu ich dorosłemu domownikowi i w formie podwójnie awizowanej korespondencji. Sąd odwoławczy nie podzielił zapatrywań sądu pierwszej instancji w tym przedmiocie. Jego zdaniem stanowisko sądu pierwszej instancji było niezgodne z przepisami.

Czytaj także: Pismo sądowe, czyli co można doręczyć przez portal informacyjny>>

Sąd odwoławczy wyjaśnił, że o doręczeniach zastępczych mowa m.in. w art. 132 par 2 k.p.k. i art. 133 par 2 k.p.k. Regulacje to stosuje się odpowiednio w sprawach wykroczeniowych, co wynika z art. 38 par 1 k.p.s.w. Należy więc uznać, że pozostawienie pism dorosłemu domownikowi i dokonanie podwójnego awizowania korespondencji to skuteczne sposoby doręczenia. Przyjmuje się, że w takich przypadkach adresat pism ma możliwość zapoznania się z nimi. Nie jest konieczne ustalenie, że określona osoba faktycznie zapoznała się z treścią przesyłanych jej dokumentów. Sąd odwoławczy podkreślił, że stanowisko odmienne kwestionowałoby sens obowiązywania doręczeń zastępczych. Z tego względu sąd okręgowy uznał, że wyrok sądu rejonowego podlegał uchyleniu. Nie można było bowiem przyjąć, że obwiniony nie został skutecznie wezwany do ujawnienia informacji dotyczących użytkownika pojazdu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 12 lipca 2021 r., II Ka 242/21, LEX nr 3197272.

Zobacz procedurę w LEX: Sposoby doręczania decyzji procesowych w postępowaniu karnym >