Ministrowie sprawiedliwości porozumieli się w sprawie stanowisk dotyczących projektów zmian w dwóch rozporządzeniach: o przeprowadzaniu dowodów oraz o doręczaniu dokumentów. Na podstawie tych tzw. mandatów negocjacyjnych, prezydencja Rady UE rozpocznie teraz rozmowy z Parlamentem Europejskim.

Nowe regulacje mają unowocześnić współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych oraz przyspieszyć tempo transgranicznych postępowań. Chodzi m.in. o obowiązkowe wykorzystanie elektronicznych systemów informatycznych państw członkowskich UE do przekazywania między nimi dokumentów i wniosków.
Projekt zakłada, że Komisja Europejska ma odpowiadać za utworzenie, obsługę techniczną i przyszły rozwój oprogramowania wzorcowego, które państwa członkowskie będą mogły stosować jako system zaplecza zamiast systemu opracowanego na szczeblu krajowym.

Czytaj: Będą specjalistyczne sądy do ochrony własności intelektualnej>> 
 

Według założeń dokumenty mogłyby być doręczane drogą elektroniczną i bezpośrednio adresatowi w innym państwie członkowskim, o ile jego adres jest znany i pod warunkiem, że wyraził na to wcześniej zgodę. Po spełnieniu określonych warunków doręczenie może być dokonane pocztą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Możliwe będzie też wykorzystywanie wideokonferencji lub innej technologii komunikacji do przeprowadzania dowodów, które wymagają przesłuchania świadka, strony lub biegłego znajdujących się w innym państwie członkowskim UE.