Sąd stwierdził także, że przepisy dotyczące ubezwłasnowolnienia muszą być interpretowane w zgodzie z Konstytucją, Konwencją o Prawach osób z Niepełnosprawnościami oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka.  Więcej informacji o sprawie>>>
- Art. 30 Konstytucji [ochrona godności człowieka] oraz przepisy prawa międzynarodowego mające za przedmiot ochronę praw człowieka, doznają naruszenia w każdym wypadku orzeczenia ubezwłasnowolnienia, czy to całkowitego czy częściowego, które nie prowadzi do istotnej poprawy sytuacji prawnej lub faktycznej osoby, której ubezwłasnowolnienie dotyczy – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.
- Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest niezwykle ważne, ponieważ wyznacza nowy standard interpretacyjny w sprawach o ubezwłasnowolnienie, który musi uwzględniać międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka – mówi dr Dorota Pudzianowska, Koordynatorka Programu Antydyskryminacyjnego Artykuł 32.  I dodaje, że sąd potwierdził, że w tych sprawach musi być brane pod uwagę prawo osób z niepełnosprawnościami do autonomii,  niezależnego życia i włączenia w społeczeństwo, które jest gwarantowane Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami – dodaje Dorota Pudzianowska.
HFPC była uczestnikiem tego postępowania.

Czytaj: Fundacja Helsińska: ubezwłasnowolnienie chcą zastąpić łagodniejszym... ubezwłasnowolnieniem>>>


Robert Rybski
Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych [PRZEDSPRZEDAŻ]>>>