Fundacja przedstawiła uwagi do założeń ustawy, której jednym z głównych celów ma być zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia. Zgodnie z projektem ubezwłasnowolnienie ma zostać zastąpione przez system subsydiarnej opieki, dostosowanej do indywidualnych potrzeb osoby mającej trudności w korzystaniu ze zdolności do czynności prawnych.
Projekt założeń>>>>
W ocenie HFPC rezygnacja z instytucji ubezwłasnowolnienia zasługuje na poparcie i jest zgodna z standardem ustanowionym przez Konwencję o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Standard ten przewiduje, że osobom z niepełnosprawnościami przysługuje zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych na zasadzie równości z innymi osobami we wszystkich aspektach życia. Ponadto, omawiany projekt założeń zakłada odejście od bezterminowego orzekania o ubezwłasnowolnieniu na rzecz cyklicznej weryfikacji konieczności dalszego stosowania wsparcia w podejmowaniu decyzji.
Jednak, zdaniem HFPC, planowane regulacje nie w pełni dążą do urzeczywistnienia wyrażonego w Konwencji standardu. - Proponowane formy opieki takie jak opieka z kompetencją do współdecydowania czy opieka z umocowaniem do wyłącznego zastępstwa nawiązują do obecnego kształtu ubezwłasnowolnienia i zakładają ograniczenie bądź pozbawienie w określonym zakresie zdolności do czynności prawnych, co stoi w sprzeczności z Konwencją, którą stanowczo wyklucza model zastępczego podejmowania decyzji” – mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. - Ponadto, projekt założeń nie odnosi się do ograniczania praw politycznych osób z niepełnosprawnościami i nie odnosi się do konieczność przyznania prawa głosu osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną – dodaje dr Pudzianowska.
Więcej>>>