Czytaj: Będzie mniej ograniczeń w bezpłatnej pomocy prawnej>>

- Zwracamy się do państwa, którzy w sensie medialnym są najbliżej mieszkańców i też w bardzo wielu przypadkach są dla nich najbardziej wiarygodni, o wsparcie - mówił prezydent. I dodał, że chodzi "o wsparcie w tym, żeby informować, że jest ustawa, która ma bardziej pomóc w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, żeby uświadamiać możliwość korzystania z niej, żeby patrzeć na ręce włodarzom lokalnym, starostom, wojewodom, czy ta nieodpłatna pomoc prawna rzeczywiście jest organizowana zgodnie z ustawą, czy podmioty ją świadczące są wyłaniane a następnie, by monitorować, jak ta pomoc się odbywa".
- Chcemy, żeby te rozwiązania służyły jak najlepiej zwykłemu człowiekowi, właśnie temu człowiekowi w potrzebie, który bardzo często tej pomocy otrzymać nie jest w stanie w inny sposób niż tylko poprzez taką nieodpłatną, a jednak profesjonalną pomoc prawą. I na tym nam ogromnie zależy - mówił prezydent.

Zmiany wprowadzone od początku tego roku do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na wniosek Andrzeja Dudy, usunęły spis uprawnionych wykaz osób, którym taka bezpłatna pomoc prawna przysługiwała na etapie przedsądowym. Dotychczas do takiej pomocy były uprawnione m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat, kobiety w ciąży oraz ofiary klęsk żywiołowych. Obecnie ustawa stanowi, że "osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej". 

Znowelizowana ustawa przewiduje też instytucję poradnictwa obywatelskiego. Polega ona na udzieleniu wsparcia przez przygotowanie planu rozwiązania problemu, z jakim zgłasza się osoba potrzebująca. Doradca poinformuje interesanta o przysługujących mu uprawnieniach i o spoczywających na nim obowiązkach, a także udzieli pomocy w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.