W petycji czytamy, że adwokaci są głęboko zaniepokojeni skutkami rozwiązań proponowanych w nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. - Postulujemy natychmiastowe wycofanie projektu ustawy i zaniechanie wszelkich prac legislacyjnych godzących w fundamenty ustrojowe Polski - dodają

Czytaj:  SN: Prokurator Generalny może ingerować w każde postanowienie dyscyplinarne adwokatury

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/orzeczenia/?cid=216065081.1573553061

Utrata konstytucyjnej funkcji

NRA przypomina, że sądy w ramach systemu rządów prawa są ostatecznym arbitrem w sporach między obywatelem i państwem. Z tych względów, dla ochrony praw i wolności każdego obywatela, Konstytucja wyraża zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Naruszenie tych zasad stanowi zamach na prawa i wolności obywatelskie, pozbawia każdego z nas ochrony, pozostawiając bezbronnym w relacjach z władzą publiczną.

Czytaj: Prawnicy: Władza bierze sędziów pod but

Naruszenie tych zasad uniemożliwia wymiarowi sprawiedliwości realizację jego konstytucyjnych funkcji, przenosząc sędziów do kategorii urzędników podporządkowanych władzy wykonawczej - podkreślają adwokaci.

Niedopuszczalna ingerencja

Narastający między władzą ustawodawczą i wykonawczą a władzą sądowniczą konflikt przybiera nieakceptowane społecznie rozmiary. Jego skrajnym przejawem jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym. Stanowi przejaw niedopuszczalnej ingerencji w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską. Jest skrajnym zagrożeniem nie tylko dla demokracji w Polsce, ale także dla jej członkostwa w Unii Europejskiej.