Pytanie

Gdzie w zeznaniu rocznym należy wykazać zwrot do urzędu pracy nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłku dla bezrobotnych?
Podatnik w 2013 r. pobrał jeden zasiłek dla bezrobotnych tj. za listopad. Drugi za grudzień miał wypłacony w styczniu 2014 r. Okazało się, że nie miał prawa do tego zasiłku i był zobowiązany do jego zwrotu. Zwrot nastąpił w marcu 2014 r. w kwocie pobranego zasiłku brutto za listopad i grudzień 2013 r.. Za rok 2014 urząd pracy wystawił podatnikowi PIT-11 z kwotą zasiłku za grudzień wypłaconą w styczniu 2014 r.
Jak prawidłowo należy rozliczyć to świadczenie w zeznaniu rocznym a przede wszystkim zwrot tego świadczenia?

Odpowiedź

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód do opodatkowania należy wykazać w poz. 21-22 załącznika do zeznania rocznego PIT/O (wersja 20) i przenieść do właściwych pozycji zeznania rocznego. W ten sposób podatnik obniży swoje dochody o zwrócone świadczenia.

Uzasadnienie

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., organy zatrudnienia są obowiązane jako płatnicy do poboru zaliczek miesięcznych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.
W myśl art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższe oznacza, że skoro zasiłek grudniowy został wypłacony w styczniu urząd pracy słusznie wykazał go w PIT-11 składanym za rok wypłaty (podobnie, jak zasiłki wypłacone w roku 2013 zostały wykazane w PIT-11 wystawionym za ten rok).

Jednocześnie ustawodawca zapisał w art. 26 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f., że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu między innymi kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód do opodatkowania należy wykazać w poz. 21-22 załącznika PIT/O (wersja 20) do zeznania rocznego będącego Informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym. Kwotę zwróconych świadczeń powiększoną o kwoty innych ulg wykazywanych w części B PIT/O należy przenieść do poz. 65 zeznania PIT-28 lub poz. 151 lub 152 zeznania PIT-36 lub poz. 105 lub 106 zeznania PIT-37.

Dzięki powyższemu podatnik obniży sobie dochód roku 2014 o całą kwotę zwróconych świadczeń z tytułu nienależnie pobranych zasiłków dla bezrobotnych. Problemem może być jedynie sytuacja, gdy podatnik nie będzie miał innych dochodów, wobec czego nie będzie miał możliwości dokonania odliczenia.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego