Chodzi o zmianę ustawy o podatku od spadków i darowizn, którą złożyła grupa posłów PO-KO. 5 kwietnia 2019 r. projekt skierowany został do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych, celem zaopiniowania.

Sprawdź w LEX: Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn >

Zmiany w zwolnieniach podatkowych

Posłowie chcą, by obecne zwolnienie od podatku od spadków i darowizn (przewidziane w art. 4a tej ustawy) obejmowało także osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia ma być zgłoszenie nabycia rzeczy i praw majątkowych w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.

Sprawdź procedurę w LEX: Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku >

 

Dziś prawo nie przewiduje takiej możliwości a ze zwolnienia podatkowego ‒ w myśl ‒ art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn korzysta tylko najbliższa rodzina: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw  majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz  ust.  2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Zobacz również: Leki z ulgą w PIT, ale suplementy już nie zawsze >>

Dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z korzyścią podatkową

Zwolnienie to miałoby zatem zostać rozszerzone na osoby przebywające (lub które przebywały) w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, i które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych a darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca. I ma być stosowane do osób, które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, i nie została do dnia wejścia w życie ustawy, wydana prawomocna decyzja określająca zobowiązanie podatkowe. W tych przypadkach nie byłoby wszczynane  postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, a wszczęte miałoby zostać umorzone.  

Sprawdź w LEX: Zgłoszenie nabycia spadku a możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn >

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.