Tryb i zasady przeprowadzania powyższego egzaminu oraz wymagany zakres tematyczny określa zarządzenie nr 44 ministra finansów z 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej (Dz. Urz. MF z 2013 r. poz. 36).

Zgodnie z § 12 ust. 3 ww. zarządzenia, zdający składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, z załączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu. Wniosek może być wnoszony pisemnie albo w formie elektronicznej, na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, w którym zatrudniony jest zdający.

Podstawę opracowania pytań testowych będą stanowiły: ustawa o kontroli skarbowej, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, ustawa o PIT, ustawa o CIT, ustawa o VAT, ustawa o podatku akcyzowym, Prawo dewizowe, Kodeks spółek handlowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz Kodeks karny skarbowy.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola skarbowa w systemie kontroli skarbowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł