Tobiasz Szczęsny, doradca podatkowy w Gekko Taxens zwraca uwagę, że zmiany mogą dotknąć w szczególności przedsiębiorców, ale też podatników, którzy przykładowo rozliczają się z małżonkiem. Nowa stawka CIT w wysokości 9 proc. może okazać się niezwykle kusząca dla niektórych przedsiębiorców. Ekspert podkreśla jednak, że kilka rozwiązań dość mocno ingeruje w podstawową działalność operacyjną wielu podmiotów. Jego zdaniem w szczególności ciekawe wydaje się być wprowadzenie tzw. exit tax, obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR), zmian w klauzuli GAAR oraz zmian w podatku u źródła.

 


Nowe zasady opodatkowania bitcoinów

Istotnym elementem projektu jest kompleksowe uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, ze względu na specyfikę obrotu walutami wirtualnymi zasadne jest szczególne uregulowanie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z tego tytułu, które ułatwią podatnikom prawidłowe rozliczanie się z dochodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi.

Zobacz również: Exit tax już od stycznia 2019 roku >>

Pakiet MŚP ma uprościć rozliczenia podatkowe >>

Doradcy: Exit tax może być niezgodny z prawem unijnym >>


Przychody osiągane z obrotu walutami wirtualnymi będzie się zaliczać do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą jednak zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).

Zobacz również: MF kręci bat na podatników – będzie domiar podatku >>

Będą zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody w firmie >>

Raportowanie schematów podatkowych już od stycznia 2019 roku >>

Duże zmiany w rozliczaniu podatku u źródła >>

9-proc. CIT spowoduje podwyżkę podatku >>

Konieczna implementacja dyrektywy ATAD

W nowych przepisach dużą rolę będzie ogrywało uszczelnienie systemu podatkowego. Wprowadzenie przepisów implementujących dyrektywę ATAD mają stanowić odpowiedź na dostrzegany problem agresywnego planowania podatkowego. Ministerstwo Finansów wskazuje na potrzebę podjęcia nowych działań i wprowadzenia skuteczniejszych instrumentów potrzebnych do rozwiązania problemu agresywnego planowania podatkowego zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Obowiązek informowania o schematach podatkowych

Najprawdopodobniej już 1 stycznia 2019 r. pojawi się obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o stosowanych schematach podatkowych. Jak tłumaczy MF, polskie organy podatkowe obecnie nie dysponują wystarczającymi instrumentami, pozwalającymi w szybki sposób identyfikować schematy podatkowe oraz podmioty z nich korzystające. Aktualnie podstawowym źródłem informacji o podatkowych aspektach działalności gospodarczej podatników są deklaracje podatkowe. Zdaniem MF analiza danych pozyskiwanych z tych dokumentów nie wystarcza do szybkiej identyfikacji schematu podatkowego, w którym uczestniczy podatnik. Inne dostępne narzędzia takie jak kontrola podatkowa, wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami oraz wprowadzona w 2016 r. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie są wystarczające, aby w pełni zapobiec unikaniu opodatkowania przez podmioty stosujące schematy podatkowe.

Zmiany w podatku u źródła

Podstawowym celem projektowanych zmian w zakresie zmian dotyczących poboru podatku u źródła, jest sprawdzenie warunków (kryteriów) korzystania przez nierezydentów z preferencyjnego opodatkowania odsetek, dywidend, należności licencyjnych lub innych należności podlegających w Polsce preferencyjnemu opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnień wynikających z przepisów implementujących rozwiązania dyrektyw unijnych. Chodzi także o zapobieganie nieprawidłowościom w rozliczaniu podatku u źródła, np. w sytuacji wypłaty odsetek dla podatnika, który nie spełnia kryterium beneficial owner.

 

 

 

Niższa stawka CIT i zmiany w rozliczaniu kosztów

Nowelizacja przepisów wprowadzi także niższą, 9-proc., stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Zmianie ulegnie także podejście do finansowania własnego. Chodzi tu o wyeliminowanie zróżnicowania poprzez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo iż koszty te faktycznie nie zostały poniesione), tak jak w przypadku finansowania inwestycji kapitałem obcym (odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów). Ministerstwo Finansów chciałoby także wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące rozliczania nabycia pakietów wierzytelności.

Uproszczenia rozliczeń podatkowych

Do przepisów podatkowych zostanie wprowadzone także wiele uproszczeń.

Jednym z nich ma być preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej tzw. innovation box. Chodzi tu o zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów. Ulga ma prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce.

Ponadto planowane jest m.in. także:

  • uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego,
  • wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w drodze spadku,
  • złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać,
  • wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności,
  • uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.,
  • określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał,
  • uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej.