- Samorząd zawodowy doradców podatkowych bardzo wysoko ocenia szereg zmian zwiększających czytelność i precyzję obowiązujących przepisów. Co więcej, wiele z zaprezentowanych propozycji może istotnie przyczynić się do realizacji strategicznych celów gospodarczych naszego kraju, poprzez zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowe, czy wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej  Rady Doradców Podatkowych.

Zobacz również: Exit tax już od stycznia 2019 roku >>

MF kręci bat na podatników – będzie domiar podatku >>

KRDP bardzo krytycznie odnosi się jednak do projektowanych rozwiązań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, czyli: exit tax, zmiany zasad opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, wprowadzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, a także zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w drodze spadku.

 


Zarzuty do exit tax

Jeśli chodzi o projektowany exit tax, KRDP wskazuje przede wszystkim na niezgodności z implementowaną Dyrektywą 2016/1164 i powiązanym z tym dużym poziomem opresyjności proponowanych rozwiązań oraz dużym poziomem niejasności i skomplikowania przepisów. Jak podkreśla KRDP, zgodnie z art. 1 Dyrektywy odnosi się ona wyłącznie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Tymczasem projektodawca zdecydował się na nałożenie przedmiotowej daniny również na osoby fizyczne i to nie tylko te prowadzące działalność gospodarczą. Co więcej opodatkowany jest hipotetyczny, jeszcze niezrealizowany dochodów ze zbycia majątku, co oznacza, że dla podatnika taki podatek będzie “mytem” od przeprowadzki, gdyż nie uzyskał on jeszcze realnego zysku, którym mógłby się podzielić z budżetem państwa, ale musi na ten podatek przeznaczyć środki finansowe z innych źródeł.

Zobacz również: Raportowanie schematów podatkowych już od stycznia 2019 roku >>

- Tego rodzaju zagadnienie było analizowany przez TSUE (vide: orzeczenie w sprawie De Lasteyrie de Saillant z 11 marca 2014 r. oraz w sprawie N v. Inspecteur z 7 września 2006 r.). Trybunał uznał, że objęcie exit tax osoby fizycznej zmieniającej miejsce zamieszkania w UE jest dopuszczalne, ale natychmiastowy wymiar podatku stanowi naruszenie zasady swobody przepływu osób, a norma prawna pozwalająca na odroczenie płatności podatku pod warunkiem dostarczenia zabezpieczenia (gwarancji bankowej), również narusz przepisy prawa UE – twierdzi KRDP.

 

 

 

Pożądana zmiana projektu

Samorząd doradców proponuje zatem przyjęcie w odniesieniu do osób fizycznych zasady odroczenia obowiązku zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków do momentu dokonania rzeczywistej transakcji zbycia danego składnika majątku.

 

- Jest to tym bardziej uzasadnione, że zgodnie z projektem podatek będzie obejmował wszystkie osoby fizyczne bez względu na to, czy zmieniają one rezydencję podatkową na chwilę tylko w celu sprzedaży majątku, aby uniknąć opodatkowania w Polsce, czy też czynią to z innych usprawiedliwionych względów, jak zmiana miejsca zatrudnienia, względy rodzinne, czy zdrowotne. Te osoby są karane w każdym przypadku zmiany rezydencji na dłużej niż rok podatkiem, który muszą zapłacić od dochodów, których nie uzyskały – podkreśla KRDP.