Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła do ustawy PIT zmiany, które mają na celu ograniczenie zjawiska dokonywania płatności z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepis art. 22p ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wyłącza z kosztów uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, której wartość przekracza 15 tys. zł. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jednocześnie, przepis ten stanowi, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zmniejszają koszty uzyskania przychodów, albo w przypadku braku możliwości ich zmniejszenia zwiększają przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zobacz: Płatność gotówką od 2017 r. może wykluczyć ujęcie wydatku w kosztach >>

 

 

Obowiązujące rozporządzenie dotyczące prowadzenia PKPiR, w katalogu dowodów księgowych, które stanowią podstawę zapisów w tej księdze, nie przewiduje dowodów na podstawie których, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) na podstawie art. 22p ustawy PIT. W związku z powyższym, należało dodać regulacje poszerzające katalog dowodów o wyraźne wskazanie, że jest nim również dokument dotyczący zmniejszenia kosztów (zwiększenia przychodów) o nieprawidłowo dokonaną płatność.

Ponadto do rozporządzenia o prowadzeniu PKPiR wprowadzone zostały zmiany mające na celu dostosowanie używanej w nim terminologii do wchodzącej w życie 1 marca 2017 r. reformy organizacji administracji skarbowej

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2280) weszło w życie 1 stycznia 2017 r., za wyjątkiem przepisów zw. z utworzeniem KAS, które wejdą w życie 1 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów