Pytanie

Osoba fizyczna zapomniała złożyć w ustawowym terminie zeznania podatkowego za 2013 r. Złożyła więc tzw. czynny żal wraz z zeznaniem rocznym. W zeznaniu wykazana jest ulga na dzieci i podatnik powinien otrzymać zwrot podatku.
Czy urząd skarbowy uzna prawo do tej ulgi, czy też z uwagi na niedotrzymanie ustawowego terminu złożenia zeznania, podatnik traci ulgę?

Odpowiedź

Mimo złożenia zeznania rocznego po terminie podatnik nie traci prawa do ulgi rodzinnej i zwrotu podatku.

Uzasadnienie

Na złożenie zeznania podatnik ma czas do końca kwietnia roku następującego po danym roku – wynika to z treści art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. Nieterminowe złożenie zeznania jest wykroczeniem podatkowym określonym w art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Podatnik zatem słusznie złożył wraz z zeznaniem czynny żal.

Ulga rodzinna została uregulowana w art. 27f u.p.d.o.f. Polega ona na prawie do pomniejszenia podatku o odpowiednią kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Omawianego odliczenia dokonuje się na podstawie art. 27f w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1) odpis aktu urodzenia dziecka;
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
Przepisy nie przewidują natomiast w tym wypadku wymogu terminowego złożenia zeznania. Oznacza to, że nawet w przypadku złożenia zeznania po terminie podatnik wciąż ma prawo do ulgi rodzinnej (oczywiście o ile spełnia warunki z art. 27f u.p.d.o.f.).

Jeżeli z zeznania będzie wynikała nadpłata – urząd skarbowy nie powinien robić problemów z jej zwrotem.
Inaczej jest chociażby w przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem – z treści art. 6 ust. 10 u.p.d.o.f. wynika, że nieterminowe złożenie zeznania pozbawia prawa do tych preferencji.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego