Tę koncepcję uznać należy za nieprawidłową. Druga dużo bardziej uzasadniona, wg której zwrot „zawiadomienie o zmienionej interpretacji” oznacza, że wraz z zawiadomieniem należy zainteresowanemu, przesłać także tę zmienioną nową interpretację (warto porównać: wyrok WSA z dnia 17.7.2009 r., sygn. I SA/Kr 1449/08, LEX; wyrok WSA z dnia 30.4.2009 r., sygn. III SA/Wa 2022/08, LEX). Koncepcja ta jest uzasadniona co najmniej z dwóch powodów. Gdyby ustawodawca chciał, żeby zawiadamiano zainteresowanego li tylko o samym fakcie zmiany w treści przepisu art. 14e § 2 O. p. użyłby zwrotu „zawiadomienie o zmianie interpretacji”, bądź zwrotu równoważnego. Ponadto mając na uwadze zasadę pogłębiania zaufania obywatela do organów państwowych zainteresowanemu, jako adresatowi interpretacji, winno doręczyć się nowy tekst interpretacji.

Dodatkowo o treści zmienionej interpretacji minister finansów ma obowiązek poinformować, wydając postanowienie, organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej (J. Brolik, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa 2010).
W odniesieniu do zmienionej interpretacji stosuje się odpowiednio przepis art. 14i § 3 O. p. dotyczący obowiązku zamieszczania wydanych interpretacji w Biuletynie Informacji Publicznej (C. Kosikowski, Komentarz do art. 14 (e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa, Komentarz, LEX, 2009, wyd. III).