16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C 423) opublikowano sentencję Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z 16 października 2019 w sprawie Glencore (sygn. C 189/18). Zgodnie z Ordynacją podatkową 17 grudnia 2019 r. rozpoczął bieg miesięczny termin dla złożenia wniosku o wznowienie postępowań podatkowych w sprawach zakończonych ostatecznymi decyzjami podatkowymi. Złożenie wniosku po upływie terminu nie będzie możliwe.

Czytaj w Przeglądzie Podatkowym i LEX: Prejs Ewa, Związanie ustaleniami faktycznymi poczynionymi w powiązanym postępowaniu podatkowym toczącym się względem kontrahenta. Omówienie do wyroku TS z dnia 16 października 2019 r., C-189/18 >

Polski fiskus lubi korzystać z innych dowodów

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w jednym ze swych najnowszych orzeczeń o sygnaturze C 189/18 z 16 października 2019 r. w sprawie Glencore wskazuje na warunki zgodnego z prawem UE wykorzystywania w sprawie danego podatnika dowodów zebranych w odrębnych postępowaniach podatkowych oraz karnych, prowadzonych wobec kontrahentów tego podatnika. Tego rodzaju praktyka jest również często spotykaną praktyką w Polsce, stąd zapewne tak duże zainteresowanie zapadłym wyrokiem oraz przypisywaniem mu przełomowego charakteru – tłumaczy dr Remigiusz Stanek ekspert BCC ds. postępowań podatkowych, radca prawny, partner zarządzający w STANEK Legal. Jego zdaniem, znaczenie wyroku Trybunału można zróżnicować w odniesieniu do spraw już zakończonych ostateczną decyzją podatkową oraz spraw toczących się lub ewentualnych spraw przyszłych.

 


Wyrok może być podstawą do wznowienia postępowania

Ekspert zwraca uwagę, że w pierwszym przypadku, w sytuacjach zakończonych ostateczną decyzją podatkową wyrok TSUE może stanowić podstawę do wznowienia postępowania podatkowego, czyli otwarcia zakończonego postępowania na nowo z uwagi na nadzwyczajną okoliczność (w tym przypadku wyrok Trybunału), która miałaby mieć wpływ na zmianę rozstrzygnięcia wydanego przez organ gdyby na moment wydawania decyzji organu wyrok taki funkcjonował w obrocie. - Należy sprostować, częściowo błędne, informacje jakoby termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania upływał 15 listopada 2019 r. z uwagi na upływ miesiąca od dnia wydania wyroku. Sama publikacja wyroku w zbiorze orzeczeń TSUE nie odnosi skutku rozpoczęcia biegu terminu na złożenie wniosku. Dla wszystkich rozważających składanie takich wniosków jest to dobra wiadomość, ponieważ termin ten jeszcze nie upłynął – podkreśla ekspert.

Zobacz również: Przerwy w naliczaniu odsetek przy przedłużającym się postępowaniu >>

Podatnik musi mieć wgląd w akta

- Poddając wyrok Trybunału skróconej analizie należy zauważyć, że nakazuje on organom podatkowym przed wydaniem decyzji wobec podatnika, udostępnienie mu wszystkich akt postępowania, na których zostały oparte decyzje wydane wobec jego kontrahentów – wyjaśnia Remigiusz Stanek. Dodaje, że w polskiej praktyce postępowań podatkowych organy nierzadko takich informacji udzielają (włączając do swoich postępowań poszczególne dokumenty z postępowań prowadzonych wobec kontrahentów podatników), jednak z pewnością jest wiele przypadków, gdzie materiały takie stronom postępowania udostępnione nie zostały. - Ważne odnotowania jest jednak i to, że dostęp do materiałów powinien następować na wniosek podatnika, a zatem w świetle Wyroku Trybunału należałoby prawo dostępu do akt rozumieć w ten sposób, iż organy nie mają obowiązku udostępniać tych materiałów z urzędu. Podatnik powinien mieć jednak możliwość skutecznej obrony swoich praw, tj. nieskrępowanego odniesienia się do materiałów źródłowych z innych postępowań, zaś brak takiej możliwości na skutek nie udostępnienia żądanego materiału dowodowego powinien być przez organ dokładnie i precyzyjnie wyjaśniony – zaznacza ekspert.

Czytaj też w grudniowym numerze Przeglądu Podatkowego i w LEX: Sarna Alicja, Wykorzystanie dowodów z innych postępowań w postępowaniu podatkowym, czyli co wolno organowi podatkowemu. Uwagi na tle wyroku C-189/18, Glencore >