Firmy, które mają problemy z używaniem alkoholu przez pracowników, mogą zaliczyć zakup alkomatu do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatek na zakup alkomatu może stanowić koszt pośredni, tzn. niezwiązany bezpośrednio z przychodami, lecz warunkujący osiąganie wyższych przychodów i mający związek z funkcjonowaniem firmy. Zdaniem ekspertów, aby podatkowo odliczyć ten wydatek, należy kupić alkomat posiadający atest (certyfikat), zaś w regulaminie pracy odwołać się do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nabycie alkomatu zakwalifikowanego jako środek trwały można księgować w następujący sposób: Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”, Wn konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umorzenie jednorazowe można ująć zapisem: Wn konto 400 – „Koszty według rodzaju – amortyzacja”, Ma konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”.

W przyjętych zasadach rachunkowości jako wyposażenie można traktować te „niskocenne” składniki majątku, o wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł i o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku, kompletne i zdatne do użytku. W takim przypadku zazwyczaj prowadzona jest ewidencja wyposażenia, która zawiera m.in. informacje o dacie nabycia wyposażenia, jego nazwie, cenie zakupu lub koszcie wytworzenia. Wyposażenie można zaksięgować bezpośrednio w koszty: Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”, Wn konto 402 – „Zużycie materiałów i energii”.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 lipca 2011 r.