Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego określającą zobowiązanie podatniczki w podatku od towarów i usług. Strona nie zgodziła się z wydanymi decyzjami i wniosła na nie skargę.

Naruszenie przepisów procesowych?

Podniosła w niej w szczególności, że organy dopuściły się naruszenia przepisów procesowych, co skutkowało brakiem poinformowania jej o wszczęciu postępowania podatkowego. Skarżąca wyjaśniła, że organy posiadały informację o faktycznym miejscu jej zamieszkania, a mimo to przesyłały korespondencję na inny adres. To zaś wskazuje, iż postępowanie nie było prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, choć to jedna z zasad przewidzianych w ordynacji podatkowej - zarzucała skarżąca.

Zobacz również:
NSA: Podatnik był nielojalny wobec fiskusa, więc jego skarga była bezzasadna >>

Czy źle doręczone zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia jest ważne >>

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę. Uznał, iż zarzuty formułowane przez podatniczkę były nietrafne. Taki też okazał się zarzut dotyczący braku poinformowania ją o wszczęciu postępowania podatkowego - ocenił sąd. Wydane w sprawie decyzje nie naruszały prawa.

 


Przesłanki skutecznego doręczenia

Skarżącej skutecznie doręczono postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego - uznał sąd. Jak wynika z akt sprawy, postanowienie w tym przedmiocie wydał Naczelnik Urzędu Skarbowego. Zostało ono wysłane na adres skarżącej wynikający m.in. z zeznania podatkowego strony. WSA wskazał, że przesłana do podatniczki korespondencja została awizowana, ale nie została ona odebrana. Skarżąca miała możliwość jej odebrania, ale tego nie uczyniła. Istniały podstawy, by uznać, że prawidłowo awizowana przesyłka została skarżącej skutecznie doręczona.

 

Doręczenie przez awizo

Regulacja dotycząca doręczeń pism przez awizo wynika z art. 150 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 150 §1 o.p. w razie niemożności doręczenia pisma

  • operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
  • pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę.

W świetle zaś art. 150§ 4 o.p. w przypadku niepodjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 14 dniowego okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy - przypomniał WSA.

Skarżąca podnosiła, że w dacie, w której miało dojść do doręczenia jej korespondencji zamieszkiwała w innym miejscu. Podatniczka zaznaczała, że organ wiedział o tym. Tego rodzaju twierdzenia skarżącej nie mogły jednak podważyć skutecznego doręczenia przesyłki w sprawie prowadzonego postępowania podatkowego - ocenił sąd.

Weryfikacja adresu

Przed wysyłką postanowienia o wszczęciu postępowania organ dokonał bowiem czynności wyjaśniających, by ustalić aktualny adres strony. Organ w oparciu o System Rejestracji Centralnej ustalił adres podatniczki. Ten adres pokrywał się z tym, jaki skarżąca wskazała jako miejsce swojego zamieszkania w zeznaniu podatkowym za 2013 r. Adres ten został też podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym skarżącej.

Jednocześnie na dzień dokonywania wysyłki pisma (i stwierdzenia, że zostało ono skutecznie doręczone) organ nie dysponował informacją o innym miejscu zamieszkania skarżącej - podkreślił WSA. Co znamienne, podatnicy podatku VAT mają prawny obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Powyższe wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dopiero w toku prowadzonego postępowania skarżąca przesłała zgłoszenie aktualizacyjne i wskazała na swój zmieniony adres. Od daty wpływu tego pisma organ został więc poinformowany o jej aktualnym miejscu zamieszkania. Nawet gdyby organ miał wiedzę o jej aktualnym adresie wcześniej, to i tak doręczenie pisma byłoby skuteczne - zauważył sąd. W dniu wysyłki pisma organ i tak nie posiadał informacji co do jej aktualnego miejsca zamieszkania. Był więc związany danymi, którymi dysponował. W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że organ podatkowy ma obowiązek dokonywania podatnikowi doręczeń na adres figurujący w rejestrze, nawet gdy dysponuje on nieformalnymi informacjami o jego aktualnym adresie. Związane jest to z sensem istnienia urzędowych ewidencji - podkreślił sąd administracyjny i oddalił wniesioną skargę.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 15 listopada 2018 r., I SA/Sz 293/18