Komisja finansów publicznych po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu państwa wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli oraz wnioskami komisji sejmowych wnosi o przyjęcie w formie uchwały tego sprawozdania wraz z absolutorium dla rządu. W analizie NIK z wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej znajduje się pozytywna opinia co do udzielenia rządowi absolutorium.

Do sprawozdania dołączono dwa wnioski mniejszości, zgłoszone przez posła PO Janusza Cichonia. Dotyczą zwrócenia uwagi na nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w działach: obrona narodowa i transport.(PAP)

wkr/ skr/