Odpowiedź:

Niezapłacenie zobowiązań wobec dostawcy w 90-dniowym terminie powoduje konieczność korekty kosztów o niezapłaconą część ceny.

Uzasadnienie:

Jeżeli termin płatności faktury jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tej faktury dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została w tym terminie uregulowana (art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.).
Zatem w przypadku przedstawionym w przykładzie należy osobno rozważyć część należności zapłaconą w lutym i pozostała niezapłaconą kwotę. 5 000 zł zapłacone w lutym, jako, że nie upłynął jeszcze 90 dniowy termin, będzie mogło z datą uzyskania przychodu powiększyć koszty podatkowe na zasadzie memoriału (art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p.). Nie będzie konieczna korekta kosztów, ta część ceny została bowiem zapłacona w 90 dniowym terminie. Pozostała do zapłaty kwota 5 000 zł będzie natomiast mogła zostać zaliczona w koszty uzyskania przychodu znów zgodnie z zasadą memoriału w dacie uzyskania dalszych przychodów ze sprzedaży. W przypadku niezapłacenia tej reszty zobowiązań wobec dostawcy z upływem 90 dniowego terminu (do 1 kwietnia 2015 r.) trzeba będzie, mimo uzyskania przychodu przed dniem 1 kwietnia 2015 r. dokonać korekty kosztów. Korekty należy dokonać w kwietniu (art. 15b ust. 3 u.p.d.o.p.). Ponowne zaliczenie niezapłaconej kwoty 5000 zł w koszty uzyskania będzie mogło nastąpić z datą zapłaty (art. 15b ust. 8 i 9 u.p.d.o.p.).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 29.05.2015 r.