Odpowiedź:
Prowadzona ewidencja sprzedaży może być jednocześnie ewidencją dla celów podatku dochodowego, jak też VAT.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą między innymi dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
W konsekwencji Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (która nie wymaga dokumentowania fakturami VAT) i jednocześnie niezobowiązani do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży polegającą na ewidencjonowaniu kwoty brutto utargu za dany miesiąc i następnie od kwoty tej wyliczają należny VAT. W tym celu konieczne jest ewidencjonowanie (poza VAT) każdej sprzedaży w celu określenia kwoty utargu za dany dzień, a następnie zbiorczo za dany miesiąc. Ewidencja taka jest bezpośrednią podstawą do wyliczenia VAT tylko wówczas, gdy sprzedaż podlega opodatkowaniu jednakową stawką VAT.
Jeśli dokonują Państwo zarówno sprzedaży potwierdzanej fakturami VAT, jak i nieudokumentowanej fakturami, to ewidencję tę należy podzielić na dwa rejestry: sprzedaży udokumentowanej fakturami i sprzedaży nieudokumentowanej.

Rafał Styczyński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 16 stycznia 2015 r.

 

 

"PAKIET VAT 2015"
Najnowsze 9. wydanie komentarza, którego poprzednie edycje sprzedały się w tysiącach egzemplarzy!

Zobacz na Profinfo.pl >>>