Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania umowy, podpisanej w Londynie 25 listopada 2013 r. została przygotowana na podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Zobacz: Polska i Bermudy wymienią informacje podatkowe >>

W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych. Natomiast w odniesieniu do Bermudów będą to podatki bezpośrednie, bez względu na rodzaj i nazwę.

Zgodnie z umową właściwe organy stron będą na żądanie udzielać informacji podatkowych i będą zobowiązane m.in. do przekazywania żądanych informacji, w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów i informacji pochodzących z banków oraz instytucji finansowych i od wszelkich innych osób.

W umowie zawarto też przepisy dotyczące powodów odmowy udzielenia informacji. Strona wnioskująca o informację będzie musiała podać cel podatkowy, dla którego jest ona konieczna oraz oświadczyć, że wniosek o przekazanie informacji jest zgodny z jej ustawodawstwem lub z praktyką administracyjną.

Jeżeli organy stron nie ustalą inaczej, koszty poniesione w związku z udzieleniem pomocy będą ponoszone przez stronę proszoną o pomoc.

Prezydent ratyfikował wymienioną umowę 3 listopada 2014 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego