Jednolity tekst rozporządzenia z 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 21 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego (Dz. U. poz. 1088). Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.