Tytuł zawodowy
Podstawowym i najważniejszym uprawnieniem jest możliwość posługiwania się tytułem "doradca podatkowy", które nabywa się w z dniem dokonania wpisu na listę. Tytuł ten podlega ochronie prawnej. Przy okazji wystąpień publicznych lub publikacji dozwolone jest podawanie tytułu „doradca podatkowy”.

Zobacz: Tytuł „doradca podatkowy” – prawem chroniony >>

Przerwa w wykonywaniu zawodu
Planując przerwę w wykonywaniu czynności zawodowych, która potrwa dłużej niż 6 miesięcy, doradca ma prawo zgłosić organom samorządu zawieszenie wykonywania zawodu. W tym okresie jego status, a także prawa i obowiązku są inne niż czynnego zawodowo doradcy.

Wolność słowa
Każdy doradca przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma. To ustawowe uprawnienie jest ograniczone przepisami prawa i rzeczową potrzebą. Nadużycie wolności słowa i pisma stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Uwierzytelnianie dokumentów i pełnomocnictwa
Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, a także adwokatowi lub radcy prawnemu.

Zobacz: Doradca podatkowy może uwierzytelniać dokumenty >>

Wsparcie w przypadku przeszukania
W przypadku przeszukania w lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowemu nie tylko przysługuje prawo, ale ma on nawet obowiązek żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu doradców podatkowych.

Odrębny tryb podnoszenia kwalifikacji
Krajowa Rada Doradców Podatkowych może, w drodze uchwały, na uzasadniony i udokumentowany wniosek doradcy podatkowego określić odrębny, indywidualny sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Składki członkowskie
Krajowa Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich, a także o umorzeniu naliczonych składek członkowskich.
Ponadto każdy doradca może starać się i rozłożenie na raty swoich zaległości z tytułu nieopłaconych składek członkowskich. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem należy skierować do Krajowej rady doradców podatkowych. Warunkiem jego rozpatrzenia jest dokonanie przez doradcę zapłaty kwoty stanowiącej co najmniej równowartość 25 proc. sumy zaległych składek.
Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” (złożył w tej sprawie wniosek z chwilą ukończenia 70 lat i zawiadomił o zawieszeniu wykonywania zawodu) ma prawo do zwolnienia z opłacania składek członkowskich.

Postępowanie rozjemcze
W razie sporu członkowie Izby mogą skorzystać z procedury przewidzianej w uchwale Krajowej Rady Doradców Podatkowych określającej zasady postępowania rozjemczego.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł