Poświadczenie powinno zawierać podpis doradcy, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, a na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeśli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) doradca podatkowy powinien stwierdzić to w poświadczeniu.

Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących jego umocowanie.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego doradcą podatkowym.

Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

Podobne regulacje są zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej i ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł