Opublikowane dziś (19 października) w unijnym dzienniku urzędowym pytania zostały skierowane w ramach toczącego się przed TK postępowania wszczętego na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją poz. 72-75 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT w związku z art. 41 ust. 2 tej ustawy oraz poz. 32-35 załącznika nr 10 do tej ustawy w związku z art. 41 ust. 2a tej ustawy w zakresie, w jakim wyłączają stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych.

Ponieważ TK uznał, że dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest jej zbadanie z punktu widzenia prawa UE, wydał postanowienie (sygn. V Kz 142/15) o zwróceniu się do ETS z dwoma pytaniami:
1) czy pkt 6 załącznika III do dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w brzmieniu zmienionym przepisami dyrektywy 2009/47 zmieniającej dyrektywę 2006/112 w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym dostarczanie książek na wszystkich nośnikach fizycznych, dzienników i periodyków, z wyłączeniem materiałów, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym podlega obniżonej stawce VAT, jest nieważny, ponieważ w procesie prawodawczym naruszono istotny wymóg proceduralny konsultacji z Parlamentem Europejskim;
2) czy art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112 w związku z pkt 6 załącznika III do tej dyrektywy jest nieważny, ponieważ narusza zasadę neutralności podatkowej w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych.


ETS nadał sprawie sygnaturę C-390/15 i postanowił o opublikowaniu wniosku prejudycjalnego w unijnym dzienniku urzędowym. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu około 15 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania przed ETS (wniosek prejudycjalny w sprawie został zarejestrowany 20 lipca br.), tyle bowiem trwa średnia oczekiwania na wyrok ETS dotyczący odesłania prejudycjalnego. 

 

Dowiedz się więcej z książki
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komantarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł