Do zadań komórek wierzycielskich urzędu skarbowego, które powstać mają do końca czerwca, należeć będzie między innymi wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Komórki prowadzić będą także sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, czy odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe. Dokonywać będą także wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzić Rejestr Zastawów Skarbowych.

W izbach skarbowych utworzone zostaną komórki do spraw kontroli podatkowej, które będą sprawować nadzór nad prawidłowością kontroli podatkowych i czynności sprawdzających oraz monitorować działania związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Będą także orzekać w drugiej instancji w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Do ich zadań należeć będzie także wydawanie postanowień w sprawach przedłużania terminu zwrotu podatku.

Zobacz: MF wprowadza zmiany w organizacji urzędów i izb skarbowych >>

Dyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani dostosować regulaminy izb skarbowych oraz urzędów skarbowych do treści statutu izby skarbowej albo statutu urzędu skarbowego nadanych zarządzeniem ministra finansów z 27 stycznia nie później niż do 31 marca 2014 r.