27 stycznia 2014 r. podpisane zostało nowe zarządzenie ministra finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Zastępuje ono aktualnie obowiązujące w tym zakresie zarządzenie ministra finansów Nr 39  z 21 września 2010.

Głównym celem nowego zarządzenia jest usprawnienie procesu poboru należności podatkowych i podniesienie efektywności funkcjonowania administracji podatkowej. Zarządzenie uwzględnia wdrażany aktualnie w resorcie Program e-Podatki oraz konsolidację procesów pomocniczych wprowadzaną w izbach i urzędach skarbowych. Wprowadzone rozwiązania usprawniają funkcjonowanie administracji podatkowej. Nowe regulacje wzmacniają nadzorczą i koordynacyjną rolę izby skarbowej nad urzędami skarbowymi, jak również funkcjonowanie administracji w obszarze kontroli i egzekucji.

Przygotowanie administracji podatkowej do wdrożenia prac dotyczących konsolidacji procesów pomocniczych wymagało wprowadzenia zmian dostosowujących w zakresie regulowanym przez zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji izb i urzędów skarbowych oraz nadania im statutów.

Nowe zarządzenie wzmacnia funkcjonowania administracji w obszarze kontroli i egzekucji, niezbędnych dla zwiększenia dyscypliny podatkowej i zmniejszenia stanu zaległości podatkowych.

Zmiany wprowadzane nowym zarządzeniem obejmują m.in.:

- rozszerzenie formuły nadzoru izb skarbowych poprzez przypisanie nadzoru do poszczególnych komórek organizacyjnych izby skarbowej zamiast skupienia tej funkcji w jednej komórce organizacyjnej;
- utworzenie pionów organizacyjnych w izbach skarbowych w obszarach: zarządzania, finansów i księgowości, organizacji i logistyki, kontroli, poboru i egzekucji oraz orzecznictwa;
- wzmocnienie kompetencji izby skarbowej w obszarze procesów pomocniczych poprzez wpisanie do zadań odpowiednich komórek organizacyjnych izby skarbowej nadzoru lub koordynacji procesów pomocniczych realizowanych w urzędach skarbowych w zakresie kadr, finansów, logistyki i majątku, zamówień publicznych, IT oraz informacji prawnie chronionych;
- wzmocnienie i ujednolicenie nadzoru nad kontrolą podatkową, m.in. poprzez utworzenie w izbie skarbowej komórek zarządzania ryzykiem zewnętrznym i kontroli podatkowej;
- wzmocnienie procesu poboru należności podatkowych oraz zwiększenie i ujednolicenie nadzoru nad tym procesem oraz utworzenie w urzędach i izbach skarbowych komórek organizacyjnych spraw wierzycielskich;
- dostosowanie statutów urzędu i izby skarbowej zmian legislacyjnych dotyczących zadań administracji podatkowej.

Bez zmian pozostają kwestie dotyczące np.:

- procesów podstawowych realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych działających jako organy podatkowe I instancji i organy egzekucyjne oraz dyrektorów izb skarbowych działających jako organy nadzoru i organy podatkowe II instancji;
- funkcjonowania na poziomie województwa izby skarbowej i nadzorowanych urzędów skarbowych, jako odrębnych urzędów w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej;
- aktualnej siatki 400 urzędów skarbowych i 16 izb skarbowych.