Z projektu rozporządzenia wynika, że termin na złożenie informacji o cenach transferowych zostaje wydłużony:

  1. do 29 lutego 2024 r. - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.
  2. o trzy miesiące - w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

- Z uwagi na udostępnienie w dniu 30 października 2023 r. nowego oprogramowania do złożenia Informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpowiadającego strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów, niezbędne jest zapewnienie podatnikom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nowym narzędziem (informacja o cenach transferowych będzie przygotowywana po raz pierwszy na formularzu interaktywnym online, w poprzednich latach podatnikom udostępniano formularz interaktywny PDF). Dodatkowy czas pozwoli podatnikom na prawidłową od strony merytorycznej i formalnej realizację obowiązku przekazania Informacji TPR, tym samym projekt rozporządzenia realizuje postulaty zgłaszane przez podatników - uzasadnia Ministerstwo Finansów. 

Przypomnijmy, że stosownie do art. 11t ust. 1 ustawy o CIT i art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT, podmioty powiązane powinny złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Chodzi o podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane. 

Ministerstwo zapowiedziało wydłużenie terminów w komunikacie z 27 października.

Czytaj więcej: Lokalna dokumentacja cen transferowych >>