Opublikowany 22 października jednolity tekst rozporządzenia z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 21 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 1209).

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.