Zmieniony przepis przewiduje, że stawki w wysokości 23 proc. i 8 proc., jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7 proc. i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4 proc. będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu do PKB.

Zobacz również: Nowa matryca stawek przyniesie też podwyżkę VAT >>

MF planuje likwidację niektórych deklaracji VAT >>
Obniżenie stawek VAT o 1 punkt proc. będzie możliwe po osiągnięciu przewidzianych ustawą wskaźników. Po pierwsze, relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie będzie mogła być wyższa niż 43 proc. Dodatkowo, suma ujemnych odchyleń deficytu od średniookresowego celu budżetowego nie będzie przekraczała 6 proc. PKB.