Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił przedsiębiorca, który zamierza sprzedawać pakiety produktów spożywczych dla pracowników biurowych. Będą to zestawy przekąsek, które w formie specjalnego zestawu w systemie subskrypcji (np. co tydzień) zostaną dostarczone do biur klientów. Kompletując je i dostarczając, wnioskodawca będzie korzystał z produktów objętych różnymi stawkami VAT (np. 5 proc., 8 proc., 23 proc.) oraz poniesie koszt dostawy (23 proc.). Na fakturze chciałby więc wyszczególnić jedynie cenę całego zestawu ze stawką VAT w wysokości 23 proc. Planowana usługa nie będzie miała charakteru gastronomicznego. Klient będzie wybierał pakiet przekąsek (np. baton, chipsy, chrupki, czekolada w różnych ilościach i gramaturach) za pośrednictwem strony internetowej, a wnioskodawca będzie realizował dostawę. Rola wnioskodawcy będzie więc polegała  na przyjęciu towaru, zapakowaniu go i wysłaniu bez żadnej ingerencji.
Według wnioskodawcy, taki pakiet (zestaw) może być wyszczególniony na fakturze jako jedna usługa objęta 23 proc. stawką VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jego stanowisko za nieprawidłowe.

Stawki obniżone to wyjątek od zasady

Powołując się na art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), organ interpretacyjny wskazał, że opodatkowaniu tą daniną podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym ‒ w myśl art. 2 pkt. 6 tej ustawy ‒ przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 23 proc., z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. „Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT” ‒ podkreślił Dyrektor KIS.

Według niego, sposób opodatkowania produktów (wysokość stawki podatku) uzależniony jest od prawidłowego zaliczenia danego produktu do odpowiedniego grupowania w PKWiU, gdyż ustawa o VAT (art. 5a) dla potrzeb określenia właściwej stawki podatku w określonych w ustawie sytuacjach odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Tym samym, jak zaznaczył organ interpretacyjny, niezależnie od kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów lub świadczenia usług,  przesądzający dla potrzeb stosowania właściwej stawki podatku jest – w przypadku, gdy przepisy regulujące zakres stosowania stawek podatku od towarów i usług odwołują się do klasyfikacji statystycznych – sposób sklasyfikowania danego towaru lub usługi. Przy czym dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU.

Odrębne świadczenie

Dyrektor KIS zaznaczył, że, co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna czynność obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, to nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia czynności nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną czynność kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych ‒ zaznaczył.

W ocenie organu interpretacyjnego, świadczenie złożone ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze, tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru, ani wartości z punktu widzenia nabywcy, wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia.

Zdaniem Dyrektora KIS, sprzedaż zestawów przekąsek nie jest ze sobą tak ściśle powiązana, żeby ich rozdzielenie miało sztuczny charakter. Jest to bowiem dostawa podzielnych i niezależnych od siebie towarów, mogących być przedmiotem odrębnej dostawy bez uszczerbku dla pozostałych świadczeń. Nie stanowią one zatem pod względem ekonomicznym i gospodarczym jednej, kompleksowej całości, mimo tego, że są pakowane w jeden wybrany przez klienta zestaw. Fakt dostarczenia klientowi tych towarów w jednym zestawie nie powoduje, że towary te stają się jednym produktem, opodatkowanym jednolitą stawką podatku.

Nie mamy tu zatem do czynienia ze świadczeniem złożonym, lecz zespołem odrębnych świadczeń (dostaw gotowych, zapakowanych przez producenta towarów), podlegających opodatkowaniu VAT na zasadach właściwych dla każdego świadczenia odrębnie. Połączenie produktów w jeden zestaw nie powoduje powstania nowego produktu i nie przesądza o prawie do zastosowania jednej stawki podatku. Skomponowanie zestawu nie wpływa bowiem na potraktowanie ww. świadczeń na gruncie przepisów ustawy o VAT jako jednego kompleksowego świadczenia. Sprzedaż zestawów przekąsek należy zatem opodatkować według stawek właściwych dla towarów, składających się na ten zestaw.

Interpretacja z 4 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.613.2019.2.IK.