Nowelizacja przepisów przewiduje odstąpienie w art. 2 pkt 14 od warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Doprecyzowano także, że pierwsze zasiedlenie poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, obejmie również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. Zmiana ma istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10.

Z uzasadnienia wynika także, że odstąpienie od powiązania pojęcia „pierwszego zasiedlenia” z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu będzie skutkować w niektórych wypadkach wcześniejszym pierwszym zasiedleniem nieruchomości.

 

Z deklaracją także inne dokumenty

Po wejściu w życie nowych przepisów możliwe będzie złożenie do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, wraz z deklaracją podatkową, także innych dokumentów. Dokumenty powinny jednak być złożone nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej.

Zobacz również: Za brak podzielonej płatności podatnika dotkną kary >>

Zmiany w zwrotach VAT

Zmiana art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT doprecyzowuje natomiast jeden z warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyśpieszonym 25 dni. Chodzi tu o wskazanie, że podatnik, aby uzyskać zwrot w terminie 25-dniowym, musi złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji podatkowej, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu indentyfikacyjnym. Potwierdzenie zapłaty tych należności podatnik będzie musiał złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

 


Sankcje za brak NIP na paragonie

Nowelizacja przewiduje również kary. W uchwalonym art. 109a ustawy o VAT wprowadzono sankcję dla podatników, którzy ujmą w ewidencji wystawioną dla nich fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał numeru identyfikującego tego podatnika na potrzeby podatku. W takim przypadku organ podatkowy będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty VAT wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe dodatkowe zobowiązanie nie będzie już ustalane. Jak wynika z uzasadnienia, regulacja ta ma zapobiegać procederowi nieuprawnionego ujmowania w prowadzonej przez podatnika ewidencji dla celów podatkowych (ma ona zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej) faktur, które nie są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością.