Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności jest między innymi sprzedaż detaliczna artykułów do dekoracji domu i wyposażenia wnętrz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż taka odbywała się w części za gotówkę, co spowodowało konieczność jej ewidencji za pomocą kas fiskalnych. Od lutego 2020 r. sprzedaż odbywa się jedynie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej poprzez internet za pośrednictwem stron www.

Podatnik przyjmuje wpłaty wyłącznie na rachunek bankowy. Wystąpił on o interpretację, czy jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania opisanej sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Czy może zrezygnować z ewidencjonowania sprzedaży artykułów do dekoracji domu i wyposażenia wnętrz na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych i wyrejestrować kasę fiskalną?

Zdaniem podatnika, w sytuacji, gdy dokonuje on sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie sprzedaży wysyłkowej a zapłata jest otrzymywana w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy, nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Zobacz również:
Przekazanie rodzinie samochodu biznesowego czasem bez VAT >>

Fiskus nie rozumie, czym jest transakcja? >>
 

Obowiązek rejestracji przy użyciu kasy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od 1 stycznia 2019 r. obwiązuje rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepisy te wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienia: dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Zobacz procedurę w LEX: Moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej >

Stosownie do par. 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Z kolei zgodnie z par. 2 ust. 2 rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, zwolnienie to stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących dostaw towarów w systemie wysyłkowym >

 

Warunki zwolnienia z używania kas

Dyrektor KIS wskazał, że w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 36 dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy).

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2020 r. >

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów dotyczy czynności, która następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
  • zapłata za towar musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana,
  • przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w par. 4 rozporządzenia (m.in. perfumy, sprzęt fotograficzny, części samochodowe).

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zobacz procedurę w LEX: Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online >

 


Zakończenie rejestracji

Z kolei, kwestie dotyczące postępowania w przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Zdaniem dyrektora KIS, zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży przez podatnika towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Zobacz procedurę w LEX:  Zakończenie używania kasy rejestrującej >

Dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym. Podatnik całość zapłaty otrzymuje na swoje konto bankowe, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Towary, które są sprzedawane w systemie wysyłkowym nie zostały wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Czytaj w LEX: Paragony fiskalne - zmiany w 2020 r. >

Podatnik ma zatem prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów (innych niż wymienione w par. 4 rozporządzenia) w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w myśl  par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do wspomnianego rozporządzenia.

Czytaj w LEX: Ulga przy zakupie kas fiskalnych >

Opisana we wniosku sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym będzie zatem korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lipca 2020 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.401.2020.1.MN