Wniosek podatnika dotyczył stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z zakupem sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych. Spółka podała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji części do sprzętu gospodarstwa domowego. W związku z przedmiotem działalności, a także dużą skalą jej prowadzenia, posiada znaczną ilość sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych oraz często dokonuje zakupu tego sprzętu i telefonów. Wśród kupowanych urządzeń mogą znajdować się laptopy, notebooki, tablety, smartfony, telefony komórkowe. Do tego sprzętu mogą być dokupowane inne urządzenia i rzeczy takie jak np. torba na laptop, myszka, dodatkowe oprogramowanie, dodatkowa gwarancja, polisa serwisowa, (określane dalej jako "urządzenia dodatkowe"), które w spółce mogą być używane razem ze sprzętem komputerowym. Wskazała sposób zamawiania tego sprzętu i urządzeń dodatkowych obowiązujący w spółce. W odniesieniu do transakcji dokonanych od lipca 2015 r. sprzedawca uznawał, że każda z tych rzeczy jest pojedynczym towarem. Towary te nie są połączone ze sobą oraz nie są opisane jako zestawy.

Zobacz procedurę w LEX: Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego >

 


Sprzedaż pojedynczego towaru czy w zestawie – skutki w VAT

Natomiast z punktu widzenia spółki towary te mogą stanowić urządzenia przeznaczone do stworzenia kompletu służącego do obsługi konkretnego stanowiska pracy, budowę kompletu przeznaczonego do ogólnego użytku, uzupełnienia już istniejącego kompletu sprzętu, mogą stanowić sprzęt zapasowy lub mogą być użytkowane w jeszcze inny sposób. Chciała więc wiedzieć, czy przedstawione partie sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych stanowią zestawy, które w całości powinny być objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Zdaniem spółki, opisane we wniosku partie sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych nie stanowią zestawów, które w całości powinny być objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Organ interpretacyjny zażądał od spółki jednoznacznego wskazania, jaki towar przez nią nabywany jest przedmiotem przedstawionego stanu faktycznego oraz o podanie klasyfikacji tego towaru (zestawu) - według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. A ponieważ w odpowiedzi spółka podała jedynie symbol pojedynczych towarów, to też ten brak, jak stwierdził organ, uniemożliwił wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych zestawów.

Sprawdź w LEX: Czy laptop sprzedawany z klawiaturą, myszką, stacją dokującą, dodatkowym monitorem i torbą może stanowić "zestaw", jeżeli przedmiotem transakcji jest kilka takich "zestawów" i wartość samych laptopów przekracza 20.000 zł? >

 

Symbole PKWiU nie zawsze potrzebne?

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w opisie stanu faktycznego skarżąca zawarła informacje istotne z punktu widzenia przepisów, tj. szczegółowo przedstawiła, jak odbywa się procedura nabywania sprzętu, wymieniła poszczególne nabywane przez nią produkty, a także sposób ich pakowania. Zbadanie prawidłowości oceny prawnej spółki nie wymagało więc żądanych przez organ danych dotyczących konkretnych nabywanych zestawów i ich symboli PKWiU. Organ zatem błędnie zinterpretował wniosek skarżącej w części dotyczącej spornego pytania.

Zobacz również: Problematyczne opodatkowanie VAT sprzedaży marihuany >>

Zmiany w VAT przyjęte także przez Senat >>

Symbole PKWiU mają znaczenie

NSA uznał skargę kasacyjną Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku WSA w Opolu za niezasadną, mimo częściowo błędnego uzasadnienia wyroku sądu I instancji, który jednak – jak stwierdził NSA ‒ odpowiada prawu. Według Naczelnego Sądy Administracyjnego, istotne jest to, że ustawa o VAT nie uzależnia mechanizmu odwrotnego obciążenia od tego, czy nabywane towary objęte tym mechanizmem stanowią zestawy lecz od tego, czy nabywane towary w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekraczają wartość 20 tys. zł. W tych więc ramach organ powinien ocenić stanowisko skarżącej zawarte we wniosku o interpretację, a do takiej oceny wystarczający był stan faktyczny podany przez spółkę we wniosku.

Czytaj w LEX: Odwrotne obciążenie w księgach rachunkowych >

NSA podkreślił, że w tym składzie orzekającym podziela stanowisko prezentowane w orzecznictwie, że włączenie do ustawy podatkowej identyfikacji towarów i usług na podstawie przepisów o statystyce publicznej sprawia, że symbole klasyfikacji statystycznych mają znaczenie prawno-podatkowe skoro z woli ustawodawcy ich uwzględnienie jest niezbędne do określenia przedmiotu i stawki opodatkowania (wyroki NSA: z 29 listopada 2017 r. - sygn. akt I FSK 179/16, z 26 kwietnia 2018 r. - sygn. akt I FSK 938/16, z 5 grudnia 2018 r. - sygn. akt I FSK 1917/16).

Wyrok NSA z 9 maja 2019 r., sygn. akt I FSK 2086/16