Projekt zakłada się przede wszystkim scentralizowanie poboru należności celnych, podatkowych i innych przez wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego dla przedsiębiorców. Wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej, co umożliwi szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obecnie zdania te realizują dyrektorzy każdej z 16 izb celnych.

Zaproponowano rozwiązania uproszczające audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. Wprowadzono też instytucję monitorowania posiadaczy zezwoleń lub świadectw na prowadzenie obrotu z zagranicą wydanych w postępowaniu audytowym. Skróci to kontrole przeprowadzane przez Służbę Celną, a także ograniczy obowiązki po stronie przedsiębiorcy i administracji celnej.

Zmiany w funkcjonowaniu Służby Celnej zakładają także wzmocnienie działań antykorupcyjnych i zapobieganie nepotyzmowi. W ramach działań antykorupcyjnych przewidziano objęcie badaniem psychofizjologicznym funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w celnych oddziałach granicznych oraz przewidywanych do takiej służby, którzy oprócz odpowiednich kwalifikacji zawodowych, powinni mieć cechy osobowości, które zmniejszają ryzyko podatności na korupcję. Wprowadzony ma ponadto zostać zakaz korzystania z prywatnych środków łączności przez funkcjonariuszy celnych oddziałów granicznych będących na służbie, co służyć ma eliminowaniu sytuacje, w których funkcjonariusze mogą informować nieuprawnione osoby o działaniach służbowych, które mogą ułatwić im przemyt towarów.

Z kolei przeciwdziałanie nepotyzmowi ma polegać na obowiązku składania przez funkcjonariuszy celnych i osoby zatrudnione w Służbie Celnej informacji o pracy w administracji celnej małżonków, krewnych, osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Przepisy te wyeliminują sytuację podejrzenia o brak bezstronności i obiektywizmu w działaniach służbowych, a także ograniczą wykorzystywanie stanowiska do protegowania i faworyzowania członków własnej rodziny.

W projekcie przewidziano także wprowadzenie nowych rozwiązań do ustawy o urzędach i izbach skarbowych, których celem jest wzmocnienie systemu obsługi podatników i wsparcie ich w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. W praktyce chodzi o edukowanie społeczeństwa w kwestiach podatkowych, informowanie podatników o ich prawach i obowiązkach oraz przekazywanie im umiejętności dotyczących m.in. wypełniania druków i formularzy podatkowych. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Przewiduje się również wprowadzenie jednolitych standardów organizacyjnych w organach podatkowych przez skonsolidowanie ich struktury obsługowej. Izby skarbowe i podległe im urzędy skarbowe, działające na terenie województwa zostaną przekształcone w jedną jednostkę budżetową, która będzie stanowiła jeden urząd, w którym zadania kierownika będzie wykonywał dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w nim zatrudnionych będzie izba skarbowa. Wprowadzane rozwiązania nie wpłyną na zmniejszenie liczby urzędów skarbowych. Nie zmienią też aktualnej struktury organów podatkowych I instancji (urzędów skarbowych) oraz II instancji (izb skarbowych).

Większość znowelizowanych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Zobacz też: Będą zmiany w organizacji administracji skarbowej >>