Projekt zakłada konsolidację procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych poprzez przekształcenie izby i podległych jej urzędów w jedną jednostkę budżetową, stanowiąca urząd, w którym zadania kierownika wykonywać będzie dyrektor izby skarbowej, natomiast pracodawcą osób zatrudnionych będzie izba skarbowa.

Standaryzacja procesów zarządczych i uproszczenie procedur wewnętrznych w zakresie procesów obsługowych ma poprawić efektywność funkcjonowania wszystkich jednostek administracji podatkowej.

Proponowane zmiany nie zakładają likwidacji urzędów skarbowych, jak i zmian w aktualnej strukturze organów podatkowych I i II instancji. Naczelnik urzędu skarbowego nadal będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy podlegających mu komórek merytorycznych.

Zmiany obejmą swoim zakresem również wzmocnienie systemu wsparcia podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych. zadania z tym związane będą realizowane w oparciu o funkcjonującą już w ramach administracji podatkowej Krajową Informację Podatkową poprzez zwiększenie zakresu jej działania, ale także poprzez rozbudowę w urzędach skarbowych funkcji bezpośredniej relacji z podatnikami.

Projekt nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych przewiduje też wprowadzenie rozwiązań w zakresie wykorzystania narzędzi analizy ryzyka zarówno w ramach kontroli prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, jak i w ramach zadań realizowanych przez dyrektorów izb skarbowych.

Zobacz też: Resort finansów zreorganizuje administrację skarbową >>

Tekst pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa