W zmienionej interpretacji indywidualnej z 30 maja 2016 r. sygn. DD3.8222.2.61.2016.IMD minister finansów uznał, że finansowanie noclegów pracownikom, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę powinno być traktowane jako przychód tychże pracowników ze stosunku pracy.

Zobacz: MF: firma budowlana musi potrącać zaliczki za nocleg pracownika >>

W ocenie ministerstwa oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy, jaki wykonują np. przedstawiciele handlowi czy kierowcy. W konsekwencji nie można zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika mobilnego.

Analiza innych interpretacji indywidualnych wydanych w ostatnim czasie w odniesieniu do firm realizujących projekty w ramach oddelegowania pracowników oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego, wskazuje na odmienne od powyższego stanowisko organów podatkowych.

Zobacz poniższe omówienia:

PIT: nocleg zapewniony pracownikowi to swego rodzaju narzędzie pracy >>

PIT: podatnik nie zapłaci podatku za nocleg sfinansowany przez pracodawcę >>

PIT: pracownik nie płaci podatku za nocleg w hotelu >>

PIT: fiskus nie weźmie podatku za nocleg pracownika >>

PIT: koszt noclegu w hotelu nie jest przychodem pracownika >>

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniał, że z pytaniem o skutki podatkowe finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego, związanych z wyjazdem służbowym, nie będącym podróżą służbową zwracała się już do ministra finansów poprzednia Rzecznik, prof. Irena Lipowicz

Zobacz: RPO pyta o skutki podatkowe finansowania kosztów noclegu pracownika mobilnego >>

W udzielonej jej odpowiedzi resort zapewnił, że sfinansowanie noclegu pracownika mobilnego nie może być uznane za element jego przychodu. Zdaniem ministra finansów – w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) oraz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego – zapłatę przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) należy traktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie pracownika.

Rzecznik poprosił więc o ustosunkowanie się do zasygnalizowanej kwestii oraz przekazanie informacji dotyczących liczby indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, jakie zostały zmienione z urzędu w tym obszarze.

Dowiedz się więcej z książki
Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł