Pod koniec lutego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, którego autorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt w krótkim czasie został zaktualizowany przez wspomniany resort i właściwie w przeciągu dwóch dni ukazała się kolejna wersja projektu. Szybki plan prac legislacyjnych resort uzasadnia tym, że chce spowodować aby przedsiębiorcy mogli jak najszybciej skorzystać z dodatkowego mechanizmu wsparcia.

 


Projekt został skierowany do dalszych prac w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów i właściwie można powiedzieć, że znajduje się na finalnym etapie rządowego procesu legislacyjnego. W dalszej kolejności zostanie skierowany do prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie.

Zobacz również:  Usługi niematerialne w CIT, czyli 540 powodów do niepokoju >>


Kilkaset milionów złotych do podziału

Zdaniem ministerstwa wprowadzenie przepisów zawartych w projekcie jest niezbędne z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej, a konkretniej wzrost cen uprawnień do emisji CO2. W związku z powyższym, zostanie utworzony Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, z którego będą wypłacane rekompensaty dla przedsiębiorców spełniających warunki formalne określone w projekcie ustawy. Warto podkreślić, iż kwota przeznaczona na wypłaty z Funduszu jest dość znacząca bo zgodnie z projektem w zakresie rekompensat za 2018 r. jest to kwota kilkuset milionów złotych, ale już w następnych latach są to kwoty w wysokości ponad 1 mld zł.

Podmiotami uprawnionymi, zgodnie z projektem będą podmioty spełniające następujące warunki:

 • prowadzące instalacje w sektorach przemysłów energochłonnych określonych w projektowanej ustawie, czyli takie które wytwarzają co najmniej jeden produkt z sektora oraz podsektora energochłonnego zaklasyfikowanych do kodu PKD 2007/PKWiU 2015 (nie muszą to być przeważające działalności gospodarcze):
  • 24.42 – Produkcja aluminium;
  • 08.91 – Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;
  • 20.13 – Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych;
  • 24.43 – Produkcja ołowiu, cynku i cyny;
  • 14.11 – Produkcja odzieży skórzanej;
  • ex 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – dot. wyłącznie produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych ze skóry;
  • 24.10 – Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza;
  • 24.20.1 – Rury, przewody rurowe i profile drążone bez szwu ze stali;
  • 17.12 – Produkcja papieru i tektury;
  • 20.15 – Produkcja nawozów i związków azotowych;
  • ex 38.21 – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – dot. wyłącznie produkcji kompostu związanej z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne;
  • 24.44 – Produkcja miedzi;
  • ex. 19.10 – Wytwarzanie i przetwarzanie koksu – dot. wyłącznie produkcji paku i koksu pakowego;
  • 20.14 – Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych;
  • 13.10 – Produkcja przędzy bawełnianej;
  • 20.60 – Produkcja włókien chemicznych;
  • 07.10 – Górnictwo rud żelaza;
  • ex 09.90 – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – dot. wyłącznie działalności usługowej wspomagającej górnictwo rud żelaza;
  • 20.16.10 – Polimery etylenu w formach podstawowych;
  • ex 20.16.51.0 – Polimery propylenu, w formach podstawowych;
  • ex 20.16.30.0 – Polimery chlorku winylu w formach podstawowych;
  • ex 20.16.40.0 – Poliwęglany, w formach podstawowych;
  • 17.11.14.0 – Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celuluzowych;
 • zużywające energię elektryczną pochodzącą ze źródeł innych, niż własne źródła wytwórcze nieuczestniczące w systemie ETS;
 • złożyły wniosek o wypłatę rekompensat za poprzedni rok.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać rekompensaty już za 2018 r. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, żeby takie wsparcie za miniony rok uzyskać należałoby złożyć wniosek w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie projektu ustawy. Dlatego tak istotne jest baczne monitorowanie procesu legislacyjnego dotyczącego tego projektu.

 

Wnioski do końca marca

Warto podkreślić, iż wnioski wraz z dokumentacją powinny zostać złożone do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty. Zasada ta obowiązuje dopiero od wniosków składanych za 2019 r. oraz kolejnych. Prezes URE wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania rekompensat. W przypadku uzyskania rekompensaty są one wypłacane najpóźniej na początku listopada każdego roku. Wniosek wraz z wybranymi załącznikami jest weryfikowany przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności zawartych w nim danych. Projekt ustawy wprowadza również wymogi jakie powinien spełniać weryfikator.

Należyta staranność może być problemem

Niestety projekt wprowadza również dwie regulacje, które nakładają na wnioskodawców obowiązek dochowania należytej staranności podczas składania wniosku wraz z dokumentacją:

 • wniosek o rekompensatę można uzupełnić tylko raz w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania wystosowanego przez Prezesa URE. W przypadku nieprawidłowego uzupełnienia, Prezes URE pozostawię wniosek bez rozpatrzenia co oznacza że wnioskodawca traci możliwość pozyskania rekompensaty.
 • zostaną również wprowadzone przepisy przewidujące kary pieniężne dla np. podmiotów, które odmówiły udzielenia informacji lub przedłożenia wybranych dokumentów związanych ze złożonym wnioskiem.

Powyższe oznacza, że mimo wprowadzenia dodatkowego systemu wsparcia dla przedsiębiorców energochłonnych, resort dba również o jakość i wiarygodność złożonych wniosków. Jest to związane z tym, że nowy system będzie stanowił program pomocy publicznej i będzie podlegać ocenie w zakresie zgodności przez Komisję Europejską. Należy jednak podkreślić, iż podobne mechanizmy zostały wprowadzone w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Belgii, Holandii, Francji, Litwie, Słowacji i Luksemburgu więc i w naszym krajowym przypadku należy liczyć na pozytywną zgodę ze strony Komisji Europejskiej.  

Autor: Krzysztof Wiński, starszy menedżer PwC