Standardy (wersje wstępne) zostały oparte na rozwiązaniach opublikowanych przez IASB w 2011 i 2012 r. i są to:

- IPSASB ED 48 Jednostkowe sprawozdania finansowe (propozycja oparta na MSR 27),

- IPSASB ED 49 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (propozycja oparta na MSSF 10),

- IPSASB ED 50 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (propozycja oparta na MSR 28),

- IPSASB ED 51 Wspólne ustalenia umowne (propozycja oparta na MSSF 11),

- IPSASB ED 48 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach (propozycja oparta na MSSF 12).

Proponowane nowe standardy mają zastąpić dotychczas obowiązujące:

- IPSAS 6 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe,

- IPSAS 7 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych,

- IPSAS 8 Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach.

Propozycja zmian opublikowana przez IPSASB wynika z faktu, iż dotychczasowe standardy dotyczące opisywanych powyżej zagadnień, również były w znacznej mierze oparte na rozwiązaniach obowiązujących w świetle MSR/MSSF. Zmiana wskazanych standardów przez IASB (polegająca m.in. na ujednoliceniu zasad określania sprawowania kontroli czy usunięciu możliwości stosowania zasad konsolidacji proporcjonalnej) doprowadziła do braku porównywalności standardów rachunkowości dla jednostek sektora publicznego ze standardami dla jednostek „nastawionych na zysk”. Zgodnie z praktyką IPSASB porozumieniem podpisanym przez IASB i IPSASB w listopadzie 2011 r. istotne zagadnienia rachunkowości jednostek sektora publicznego powinny bazować na rozwiązaniach MSR/MSSF (z uwzględnieniem różnic wynikających ze specyfiki sektora publicznego).

Opublikowane wersje wstępne standardów IPSASB są dostępne na stronie IFAC pod adresem: www.ifac.org/publications-resources.