Listy zastawne to zabezpieczone instrumenty dłużne emitowane przez banki hipoteczne. Podstawę ich emisji i zabezpieczenie stanowią wierzytelności banku z tytułu udzielonych przez niego kredytów, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Ekspert Pracodawców RP zauważa, że rozwój rynku listów zastawnych zależy w dużej mierze od rozwiązań podatkowych. Obecne regulacje prawa podatkowego stanowią jedną z głównych barier niekonkurencyjności długoterminowych instrumentów finansowania. Dlatego wydaje się, że Ministerstwo Finansów powinno uzupełnić projekt założeń do zmiany ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych – tak by wyeliminować niekorzystne rozwiązania zawarte w przepisach.

Mariusz Korzeb podkreśla, że istotnymi kwestiami, które budzą wątpliwości przedstawicieli sektora bankowego, są rozbieżne stanowiska organów podatkowych związane z prawem zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizacyjnych), tworzonych na kredyty nabyte. Wątpliwość budzi także możliwość rozpoznawania w kosztach podatkowych wierzytelności nabytych, które podlegają odpisaniu jako nieściągalne lub umorzonych w trybie art. 16 ust. 1 pkt 43 ustawy o CIT, a także dalszej odsprzedaży wierzytelności nabytych, w wyniku której może powstać strata, o której mowa w art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy. Problemy te skutecznie zniechęcają banki do nabywania portfeli kredytowych od innych banków w celu ich refinansowania.

Ekspert zauważa też, że w projekcie zaproponowano wprowadzenie wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych u źródła odsetek od listów zastawnych wypłacanych inwestorom zagranicznym. Jego zdaniem zasadne byłoby także wdrożenie tej preferencji w stosunku do polskich inwestorów, co zachęciłoby ich do nabywania listów zastawnych.

Kolejną kwestią rekomendowaną przez sektor bankowy jest zniesienie ograniczeń w zakresie uznania straty podatkowej za koszt uzyskania przychodu, w związku z transferem wierzytelności pomiędzy bankami. Obecne regulacje są niekorzystne dla banków uniwersalnych, co zniechęca je do podejmowania prób sprzedaży wierzytelności na rzecz banków hipotecznych. Przyznanie prawa uznania straty za koszt uzyskania przychodu mogłoby odnieść pozytywny skutek w procesie obrotu wierzytelnościami pomiędzy instytucjami z sektora bankowego. Przyczyniłoby się też do tworzenia odpowiednich konstrukcji refinansowania kredytów i pozyskiwania aktywów finansowych.

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP uznał na koniec, że zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów projekt stanowi zapowiedź istotnych modyfikacji prawnych, które od dłuższego czasu były rekomendowane przez przedstawicieli sektora bankowego.

Czytaj także:

MF chce wyłączyć z opodatkowania odsetki od listów zastawnych>>>