Jerzy Owczarek, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, potwierdzil w czwartek na spotkaniu podzespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Krajowej Administracji Skarbowej, że resort finansów chce zmienić zasady przeprowadzania egzekucji administracyjnej. Reforma jest na razie na etapie prac koncepcyjnych.  Na pewno wiadomo, że obejmie zagadnienia związane z dobrowolną zapłatą zobowiązania. Z naszych informacji wynika, że ministerialny zespół, który przygotuje założenia do reformy przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma być powołany do końca października.

Zobacz również: Duże zmiany w podatkach dochodowych już od stycznia 2019 roku >>

 

 

 

Czy jest potrzebna nowa ustawa

Dr Radosław Bulejak z kancelarii Ożóg Tomczykowski pozytywnie ocenia zapowiedź kompleksowej zmiany przepisów o egzekucji administracyjnej. Wskazuje, że od lat jest coraz bardziej widoczne, że polski system egzekucji świadczeń pieniężnych nie pozwala na szybkie wykonanie obowiązków. Między innymi, dopuszczalne jest wielokrotne badanie zasadności wszczęcia egzekucji, istnieją dwa równoległe tryby egzekucji – administracyjny oraz sądowy, a system kosztów egzekucyjnych jest skomplikowany - tłumaczy Bulejak. Podkreśla, że skuteczność i efektywność polityki finansowej państwa wymaga natomiast jak największego uproszczenia regulacji wraz ze zmniejszeniem kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony dłużników

 


Przed nową ustawą jeszcze nowelizacja

Niezależnie od nowej ustawy, resort finansów przygotowuje również nowelizację obowiązujących obecnie przepisów. Chodzi o dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kosztów egzekucyjnych (sygn. akt SK 31/14). Zmiany przewidują wprowadzenie nowego systemu naliczania, poboru i rozliczania kosztów egzekucyjnych obciążających zobowiązanego lub wierzyciela. Najprawdopodobniej zostaną określone dwie kwotowe stawki opłaty manipulacyjnej, bez względu na wysokość należności objętej tytułem wykonawczym, pobierane oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego. Opłata za wszczęcie postępowania egzekucyjnego wyniesie 40 zł. Z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej zostanie podwyższona do 100 zł. Planowane jest także wprowadzenie, w miejsce opłaty za czynności egzekucyjne, ujednoliconej stawki opłaty egzekucyjnej pobieranej proporcjonalnie do wyegzekwowanej należności. Ma to być 10 proc. tej kwoty, nie więcej jednak niż 40 tys. zł.

Zobacz również: Zażalenie w egzekucji administracyjnej >>

Charakterystyka egzekucji administracyjnej z nieruchomości >>

Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego >>