Zdaniem Mariusza Korzeba przepisy dyrektywy horyzontalnej zezwalają na opodatkowanie wyrobów akcyzowych innymi podatkami pośrednimi niż akcyza lub VAT ze względu na szczególne cele państwa członkowskiego. Jednak dopuszczalność takiego opodatkowania zależy od spełnienia określonych przesłanek.

Zobacz: Posłowie rozpatrzą projekt dot. specjalnego podatku od węglowodorów >>

Tymczasem z analizy zaproponowanych rozwiązań prawnych wynika, iż podatek od wydobycia jest podatkiem pośrednim, o zbliżonych elementach konstrukcyjnych do podatku akcyzowego funkcjonującego w Polsce w latach 1993–2004. Nie spełnia on też warunków wynikających z dyrektywy horyzontalnej w zakresie elementów konstrukcyjnych wspólnotowego systemu podatkowego.

Poza tym, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szczególnym celem określonym w przepisach dyrektywy nie może być wyłącznie cel budżetowy. A przecież proponowany podatek od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego nie realizuje żadnego innego celu oprócz budżetowego.

Dlatego ekspert postuluje dokonanie zmiany konstrukcji projektowanego podatku, gdyż w przeciwnym razie może się okazać, że będzie on niezgodny ze wspólnotowymi przepisami podatkowymi.

Zobacz: Podatek węglowodorowy utrudni działalność poszukiwawczą i wydobywczą >>

Lewiatan: rezygnacja z SPW uprościłaby funkcjonowanie branży >>