Zgodnie z przepisem art. 249 ustawy o finansach publicznych w terminie 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej zarząd (organ wykonawczy) jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Z przepisów nie wynika, aby ten dokument musiałby być komukolwiek składany/ przekazywany. Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy i nie przewiduje obowiązku jego przekazywania. Taki plan należy więc traktować jako dokument wewnętrzny. Wystarczy więc gdy taki plan zostanie sporządzony w zakresie zgodnym z zapisami uchwały budżetowej i ustalony zarządzeniem organu wykonawczego.