Zwrot nadpłaty następuje:
• w gotówce (w kasie urzędu lub banku czy innej instytucji, która dla urzędu skarbowego świadczy usługi w zakresie obsługi kasowej, albo przekazem pocztowym), jeżeli nie jesteśmy zobowiązani do posiadania rachunku bankowego,
• na wskazany przez nas rachunek bankowy.
Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest podanie jego numeru w formularzu: ZAP-3 (jeżeli jesteśmy objęci rejestrem PESEL) lub NIP-7 / CEIDG-1 (jeżeli nie jesteśmy objęci rejestrem PE SEL lub posługujemy się identyfikatorem podatkowym NIP. Jeżeli numer rachunku bankowego wskazany w latach wcześniejszych jest nadal aktualny, nie ma potrzeby składania formularza.
Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, których wysokość zależy od kwoty nadpłaty. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (tj. 8,80 zł), podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że wystąpimy o jej zwrot. Wówczas zwrot dokonywany jest wyłącznie w kasie urzędu.

Jeżeli w zeznaniu wystąpi różnica między podatkiem należnym a sumą odprowadzonych zaliczek (dopłata), jesteśmy zobowiązani do wpłacenia tej kwoty w terminie do 31 stycznia dla PIT-28 oraz do 30 kwietnia dla pozostałych zeznań.
Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
• przy zapłacie gotówką — dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub na rachunek tego urzędu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
• w obrocie bezgotówkowym — dzień obciążenia naszego rachunku bankowego lub naszego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.
Jeżeli nie zapłacimy podatku w terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której musimy, bez wezwania urzędu skarbowego, naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę.

Korekta zeznania

Jeżeli zorientujemy się, że w już złożonym do urzędu skarbowego zeznaniu popełniliśmy błąd, powinniśmy złożyć korektę zeznania wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korektę zeznania składa się na właściwym formularzu, na którym w rubryce „cel złożenia formularza” zaznaczamy kwadrat „korekta zeznania”. Jeżeli podczas czynności sprawdzających urząd skarbowy sam stwierdzi, że nasze zeznanie zawiera niewielkie błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (np. nieprawidłowe zaokrąglenia czy zamiana kolejności cyfr - tzw. czeski błąd), wówczas może we własnym zakresie skorygować te błędy na kserokopii złożonego przez nas zeznania. Uwierzytelniona kopia poprawionego zeznania zostanie nam przesłana do akceptacji. Mamy 14 dni od dnia jej doręczenia na ewentualne wniesienie sprzeciwu, który powoduje automatyczne anulowanie korekty urzędu skarbowego.

Jeżeli mamy przejściowe trudności finansowe, uniemożliwiające zapłatę należnego podatku w terminie, możemy zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję:
• odraczającą termin płatności podatku lub rozkładającą jego zapłatę na raty,
• odraczającą lub rozkładającą na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
• umarzającą w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Należy jednak pamiętać, że ulgi te przyznawane są wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Warto złożyć zeznanie jak najwcześniej. W ten sposób możemy szybciej otrzymać nadpłatę, jeśli wynika ona ze składanego zeznania i uniknąć kolejek w urzędzie skarbowym (składając zeznanie osobiście) lub na poczcie (wysyłając zeznanie listem poleconym). Składając wcześniej zeznanie, z którego wynika obowiązek dopłaty podatku, nie musimy jednocześnie dokonać wpłaty podatku na konto urzędu skarbowego. Termin zapłaty podatku nie ulega w takiej sytuacji skróceniu i nadal mamy na to czas do 30 kwietnia (dla PIT-28 - do 31 stycznia).

Jutro w serwisie omówimy zasady ulgi internetowej

Czytaj także:

PIT 2012: składanie zeznań podatkowych

PIT 2012: obliczamy zobowiązanie podatkowe

PIT 2012: z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać

Rozliczamy PIT za 2012 rok - wybieramy formularz zeznania

PIT 2012: kto skorzysta z preferencyjnej formy opodatkowania