Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania.

Nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091 zł), mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli od tego dochodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

1. PIT-37 – wypełniamy go, jeśli uzyskaliśmy przychody wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika o opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:
- ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
- z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
- ze stypendiów,
- z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
- ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- z praw autorskich i innych praw majątkowych.

2. PIT-36 – wypełniamy jeżeli nie spełniamy wyżej wymienionych warunków, bo w roku podatkowym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskaliśmy dochody z zagranicy, lub mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PI T/M), a także gdy osiągnęliśmy dochody z najmu. W formularzu tym jednocześnie wykazujemy przychody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy), jeśli takie osiągnęliśmy.

3. PIT-36L - składamy to odrębne zeznanie, jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybraliśmy opodatkowanie jednolitą 19 proc. stawką podatku

4. PIT-28 – na tym formularzu składamy odrębne zeznanie, jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

5. PIT-38 - na tym formularzu składamy odrębne zeznanie, jeżeli osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

6. Sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu) zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa. Jeżeli zbywaną nieruchomość lub prawo nabyliśmy w latach 2007-2008, rozliczenia podatku dokonujemy w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38, a po 2008 r., składamy zeznanie roczne PIT- 39.

Można zatem wyobrazić sobie sytuację, w której w 2012 r. osiągnęliśmy przychody z najmu (dla których wybraliśmy formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), otrzymywaliśmy wynagrodzenie z pracy, sprzedaliśmy na giełdzie akcje oraz prowadziliśmy działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybraliśmy jednolitą 19 proc. stawkę podatku. Wówczas do 31 stycznia 2013 r. składamy do urzędu skarbowego PIT- 28, w którym rozliczamy przychody z najmu, a do 30 kwietnia 2013 r.: PIT-37, w którym rozliczamy dochody z pracy, PIT- 38, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji, oraz PIT-36L, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19 proc. stawką podatku.

W rozliczeniu rocznym pomogą informacje sporządzane przez płatników i przekazane nam w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jest to:
PIT-11, który otrzymujemy m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),
PIT-11A, który otrzymujemy od organu rentowego(np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,
PIT-8C, informacja o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),
PIT-R, informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazujemy: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty), zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.

Jutro sprawdzimy, czy zachodzi możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania