Na mocy tej podpisanej w Warszawie 7 października 2014 r. umowy, Polska będzie zobowiązana do przekazywania do USA danych o stanach rachunków podatników amerykańskich oraz uzyskiwanych przez nich dochodach dla celów weryfikacji prawidłowości ich zobowiązań podatkowych. Pierwsze informacje odnoszące się do 2014 r. powinny być przekazane do 30 września 2015 r.

Zobacz: Polska i Stany Zjednoczone wymienią informacje o podatnikach >>

Umowa określa sposób identyfikacji i przetwarzania, a także przekazywania informacji o rachunkach prowadzonych przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne dla rezydentów drugiego państwa. W przypadku odmowy zawarcia porozumienia z amerykańską administracją skarbową przewidziano – dla instytucji finansowych i osób uzyskujących dochody z USA za pośrednictwem tych instytucji – sankcję w postaci opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródeł w USA, podatkiem w wysokości 30 proc.

W Polsce podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańską skarbówką byłoby sprzeczne z polskimi regulacjami, dlatego informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w polskich instytucjach finansowych będą przez nie zbierane i raportowane do krajowej administracji podatkowej, a następnie zostaną automatycznie przekazane do USA.

Umowa w sprawie automatycznej wymiany informacji ze stroną amerykańską zawiera zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji. Oznacza to, że informacje o amerykańskich rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane również przez USA.Podatki 2015 - DUŻY PAKIET >>

W polsko-amerykańskiej umowie określono m.in. zakres i terminy przekazywania informacji, sposób identyfikacji rachunków posiadanych przez amerykańskich rezydentów podatkowych oraz katalog podmiotów (np. fundusze emerytalne) i produktów finansowych, które będą wyłączone spod obowiązku przekazywania informacji. Przepisy umowy będą dotyczyć głównie banków, funduszy inwestycyjnych i powierniczych oraz zakładów ubezpieczeń.

W Polsce formalną podstawą do wymiany informacji podatkowych będzie obowiązująca, dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1974 r. lub wielostronna Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r.

Zobacz też: MF przedstawił projekt regulacji wdrażających FATCA >>

Ustawa z 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych 7 października 2014 r. w Warszawie (Dz. U. poz. 686) wejdzie w życie 2 czerwca 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego