Bardzo istotną i nieporuszaną dotychczas na łamach Przeglądu Podatkowego kwestią jest problematyka związana ze stosowaniem mechanizmu odwróconego opodatkowania dla usług budowlanych, tj. ustalenia statusu zlecającego i wykonawcy, czyli ustalenia, czy podmiot wykonujący prace może być uznany za podwykonawcę. Jak wskazuje orzecznictwo sądowe, pojęcie podwykonawcy może być rozumiane inaczej niż prezentowane przez organy podatkowe. Tematykę tę szczegółowo przedstawia dr Paweł Selera w artykule pt. Status podwykonawcy a odwrotne obciążenie z tytułu usług budowlanych >>.

 


Celem artykułu jest analiza skutków prawnych na gruncie podatku od towarów i usług związanych ze statusem podwykonawcy usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem. Rozważania w szczególności dotyczą kwestii potencjalnej zmiany statusu usługodawcy w związku z odsprzedażą usług budowlanych.

 

 


 

Zdaniem autora warto rozważyć doprecyzowanie statusu podmiotów biorących udział w refakturowaniu usług budowlanych objętych konstrukcją odwrotnego obciążenia, zwłaszcza poprzez wskazanie konsekwencji związanych ze zmianami zachodzącymi po wyświadczeniu usługi. Obecnie są dostrzegalne rozbieżności pomiędzy stanowiskiem administracji podatkowej a wyrokami sądów administracyjnych. Priorytetem tak dla organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych powinna być akcentowana wielokrotnie także na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości pewność i stabilność prawa.

Więcej we wrześniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>