Z tą datą weszły w życie zmiany dotyczące tworzonych nowych rozdziałów oraz zmiany paragrafów w zakresie związków metropolii, jak również paragrafów, które umożliwiają finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany, które weszły w życie z 26 lipca 2017 r.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia określającym klasyfikację rozdziałów:

1) dodano:

• 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego,

• 75026 - Urząd metropolitalny,

• 75634 - Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Dodanie rozdziałów wiąże się z wejściem w życie ustawy z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Na podstawie art. 4 ustawy Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia utworzyć w województwie śląskim związek metropolitalny.

b) nowe brzmienie:

• objaśnień do rozdziału 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zmiana objaśnień związana jest z rozwiązaniami przyjętymi w przepisach ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia określającym klasyfikację paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami), wprowadzono nowe brzmienie paragrafu 290 "Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

W załączniku nr 4 do rozporządzenia określającym klasyfikację paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

1) wprowadzono nowe brzmienie:

• grupy wydatków:

Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299,

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 473, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498,

Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680,

• zdania - Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 669 i 680.”,

• paragrafu: 290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

2) dodano:

• 266 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi,

Dodanie paragrafu związane jest ze zmianami w zapisach ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. To na podstawie tych zapisów zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą także zawierać porozumienia w sprawie finasowania lub dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

• 473 Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

Dodanie paragrafu ma na celu umożliwienie odpowiedniego klasyfikowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na koordynację zadań określonych w art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Dodany paragraf ma umożliwić poprawne ewidencjonowanie dochodów i wydatków z tego tytułu.

• 659 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi.

Dodanie paragrafu związane jest ze zmianami w zapisach ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. To na podstawie tych zapisów zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą także zawierać porozumienia w sprawie finasowania lub dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów